Personlig profil

Forskning

Syftet med mitt nuvarande projekt är att diskutera de föremål med proveniens eller starka influenser från det finska fastlandet som påträffats i Mälarområdet för att därmed kunna problematisera bilden av ett monokulturellt, och "oblandat" samhälle under vikingatid, den period på vilken föreställningar om en urnation och ursvensk identitet brukar projiceras. Mot bilden av ett "oblandat" samhälle talar det arkeologiska materialet. Spridningen av likartade föremål och gravtyper i Mälarområdet och på det finska fastlandet visar att det under lång tid funnits en utvecklad interaktion mellan befolkningsgrupper i de båda områdena.

Under de senaste decennierna har det företagits ett mycket stort antal utgrävningar i Mellansverige och det arkeologiska materialet har ökat väsentligt. Ett av syftena med projektet är att tillvarata den information som nu finns för handen. Ytterligare ett syfte är att analysera på vilka platser i Mälarområdet som dräktdetaljer med proveniens eller starka influenser från finska fastlandet påträffats, i vilken typ av gravar de förekommer samt vilken proveniens övriga gravfunna dräktdetaljer och föremål har. Sådana analyser kan ge ett gott underlag för diskussioner om vilka typer av kontakter som förekom, om de gravlagdas kulturella identitet och grupptillhörigheter, om det kan ha funnits en immigration från det finska fastlandet till delar av Mälardalen under vikingatid och vilken typ av immigration det i så fall kan ha rört sig om.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 5 – Jämställdhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arkeologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ingrid Gustin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren