Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

  • Företags brottslighet och förnekelseprocesser
  • "Access to justice" och rättshjälp
  • Exploatering av migrantarbetare

Pågående forskningsprojekt

Rättvisa och ansvarsutkrävande vid företags involvering i internationella brott: Rättsliga strider och strategier i Lundin-rättegången

Projektets övergripande syfte är att utforska och förstå de strategier och strider som skapas mellan rättsliga aktörer i rättegången mot Orrön (tidigare bl.a. Lundin Energy) och två av dess företrädare för medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan under åren 1999-2003. Med ett tvärvetenskapligt angreppssätt undersöker vi Lundin-rättegången dels utifrån den rättsliga argumentationen, dels interaktionen mellan de rättsliga aktörerna. Studien bygger rättskällor och officiell dokumentation av målet, rättegångsobservationer samt intervjuer med de rättsliga aktörerna under och efter rättegången. Projektet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond (Ref. no. P22-0805) under perioden 2023 till 2026.

Projektet drivs i samarbete med forskare vid Umeå universitet och Uppsala universitet.

Läs mer på projektsidan.
 

Svängdörrar mellan offentlig sektor och näringsliv

Under det senaste decenniet har en svensk debatt blossat upp om statliga ämbetspersoners övergångar till näringslivet och ledde till att Sverige, år 2018, introducerade en ny lag med restriktioner för ministrar och statssekreterare som lämnar statsapparaten (SFS 2018:676). Projektet analyserar den historiska utvecklingen av det rättsliga, genomför en social nätverksanalys för att studera övergångar från stat och region till privatsektor mellan 2002-2022 samt analyserar tillämpningen av lagen om övergångsrestriktioner för ministrar och statssekreterare.

I projektet arbetar också: Heraclitos Muhire och Shai Mulinari, Lunds universitet och Christoph Houman Ellersgaard, Copenhagen Business School.

Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet och Crafoordska stiftelsen.
 

Exploatering av migrantarbetare

‘Law in action’ - Policy and legal responses to the exploitation of migrant workers in the Nordic countries
Forskningsprojektet “‘Law in action’ - Policy and legal responses to the exploitation of migrant workers in the Nordic countries” undersöker hur Sverige, Norge, Danmark och Finland arbetar för att motverka exploatering av migrantarbetare. Projektet finansieras av Nordiska samarbetsrådet för kriminologi.

Responses to Labour Exploitation in Sweden – Representations of Victims and Access to Justice
Isabel leder också forskningsprojektet "Responses to Labour Exploitation in Sweden – Representations of Victims and Access to Justice", finansierat av Brottsoffermyndigheten 2021-2022.

Se Isabels projektpresentation vid Europeiska institutet för förebyggande och kontroll av brottslighet, knutet till Förenta nationerna (HEUNI).

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik och samhälle
  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Isabel Schoultz är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren