Personlig profil

Forskning

Jakob Löndahl är professor i aerosolteknologi vid institutionen för designvetenskaper vid Lunds universitet och föreståndare för Aerosol och klimatlaborratoriet. Efter grundubildning som civilingenjör i teknisk fysik, doktorerade han i fysik 2009 med en avhandling om experimentell analys av inhalerade aerosoler. Därefter genomförde han postdoktorala studier om biologiska aerosolpartiklar (bioaerosol) vid McGill University, Kanada, och Aarhus Universitet, Danmark. Sedan 2012 har han varit verksam vid Lunds universitet med forskning främst inriktad på hälsorelaterade aspekter av aerosolpartiklar, såsom spridning av infektionssjukdom via luftburna virus och medicinska tillämpningar av aerosol. Tillsammans med Prof. Per Wollmer har han tagit fram Airspace Dimension Assessment (AiDA), som är en ny teknik för detektion av kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicinteknik
  • Hälsovetenskaper
  • Teknik och teknologier
  • Nanoteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jakob Löndahl är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren