Foto av Jannice Käll

Jannice Käll

Universitetslektor, Juris doktor i rättsvetenskap, Juris licentiatexamen i civilrätt, Juris kandidatexamen, Masterexamen i Intellectual Capital Management, Docent i rättssociologi

Personlig profil

Forskning

  • Min forskning har de senaste tio åren handlat om juridikens förändrade roll i ett kunskapsbaserat samhälle med fokus på digitalisering. Detta innebär mer konkret att jag studerat ett antal digitala fenomen såsom de utvecklats under dessa år samt därtill utfört rättsteoretisk forskning för att möta den parallella utveckling som innebär att även rätten som sådan förändrats i och med digitaliseringen.

    På så vis har jag behandlat bland annat hur digitala medium ersatt fysiska och vilken roll det fått för exempelvis immateriella tillgångar och senare hur digitala och fysiska produkter smälter samman i plattformsbaserade innovationer, Sakernas Internet och smarta städer. Vidare har jag studerat teknologiska fenomen som helt kan ersätta, eller bidra till att ersätta, rätten som en lagstiftningsbaserad ordning såsom blockchain-teknologi, och olika former av automatiserad intelligens och algoritmisk styrning.

    I min forskning har jag närmast för avsikt att fortsatt koppla ihop dessa teman med ökat fokus på områden som jag i min avhandling endast delvis behandlat. Detta inkluderar en expansion av mitt forskningsfokus till artificiell intelligens och maskininlärning i allmänhet samt hur sådana teknologier förändrar rätten som regleringsmekanism i synnerhet. Det teoretiska ramverk jag utvecklat i min avhandling fungerar här som en teoretisk bas för denna expansion.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik
  • Juridik och samhälle

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jannice Käll är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren