Foto av Jayeon Lee

Jayeon Lee

Ph.D., Postdoktor, knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

f.d. efternamn: Lindellee

Mitt forskningsintresse ligger i skärningspunkten mellan utvecklingen av välfärdsstatliga institutioner och civilsamhällets organisationer. Min doktorsavhandling (disputerat 2018) handlade om fackföreningarnas roll i att utforma den historiska och pågående utvecklingen av arbetslöshetsförsäkringen i Sverige.

Pågående projekt

Som postdoktor på Socialhögskolan (från Februari 2020) arbetar jag i följande forskningsprojekt:   

Civilsamhälleseliter? En jämförande studie av sammansättningen, reproduktionen, integrationen och ifrågasättandet av eliter i Europeiska civilsamhällen

Syftet med mitt postdokprojekt som en del av ett större forskningsprogram ovan är att studera professionella- och sociala bakgrunder samt nätverk av människor som leder stora och inflytelserika organisationer i det civila samhället i Sverige, med hjälp av prosopografiska data. Jag bidrar också till en jämförande studie av ledare och ledarskap inom det civila samhället i olika Europeiska länder genom enkätundersökningar. 

Hållbar välfärd för den nya generationens socialpolitik

Syftet med projektet är att utforma socialpolitiska förslag för hållbar välfärd som är förankrade i medborgarnas önskemål om hur vi kan tillfredsställa våra behov utan att överskrida vår planets ekologiska gränser. Projektet kombinerar metoder såsom medborgarforum, attitydundersökning och expertforum.

Avhandling

Jag försvarade min doktorsavhandling i 2018 med titeln: "Beyond retrenchment. Multi-pillarization of Swedish unemployment benefit provision".  Avhandlingen prisades av Sveriges A-kassors forskningsråd och Vetenskapssocieteten i Lund. Avhandlingen fick även ett särskilt hedersomnämnande av Arbetsmiljöhögskolans pris för bästa avhandling i Sverige 2018 inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö.

I mitt avhandlingsprojekt studerade jag de förändringarna som arbetslöshetsförsäkringen i Sverige har gått igenom under de senaste decennierna, genom att studera institutionella förändringar och dess fördelningsmässiga konsekvenser.

En central slutsats jag drar är att det Svenska systemet för arbetslöshetsersättning utgörs av flera pelare som interagerar med varandra: den allmänna arbetslöshetsförsäkringen där statssubventionerade a-kassor utgör kärnan, för det andra olika avtalsbaserade omställningsordningar samt en tredje pelare bestående av kollektiva inkomstförsäkringar respektive avtal mellan enskilda individer och försäkringsbolag. Med ett historiskt perspektiv visar avhandlingen hur fackförbunden har spelat en central roll i utvecklingen av alla tre pelarna. En annan viktig slutsats handlar om hur förändringarna i arbetslöshetsförsäkringssystemet har lett till starkt skiftande resultat för olika löntagargrupper. 

Avhandlingen bidrar till vår förståelse av hur riskerna och ansvar för arbetslöshet har omdefinierats mellan staten, facken, försäkringsmarknaden och individer - en viktig diskussion som är relaterad till hur den svenska välfärdsstaten förändras och särskilt till den aktuella debatten om privatisering och marknadisering av välfärd.

Undervisning

På kursen Social Policy in Europe föreläser jag om privatisering i välfärd och hållbar välfärd, leder seminarier, handleder och examinerar studenternas kurspapper. På kursen Kunskapsproduktion i socialt arbete undervisar jag och leder seminarier om kvalitativa metoder. Jag undervisar även i de följande kurserna: Socialt arbete som ämne och professionSamhällsvetenskap och socialt arbete.

Jag handleder även studenter som skriver kandidatuppsatser.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jayeon Lee är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren