Inget foto av Johan Axhamn

Johan Axhamn

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Undervisning

Jag undervisar och handleder uppsatser i framförallt immaterialrätt, medierätt, marknadsrätt - inklusive marknadsföringsrätt, konkurrensrätt och näringsrättslig reglering - samt EU-rätt, IT-rätt (inklusive dataskyddsjuridik), allmän förmögenhetsrätt och annan handelsrätt. Jag har över tio års erfarenhet av undervisning på alla nivåer - från grundnivå till forskarutbildningsnivå - och ett brett spektrum av olika undervisningsformer. Jag är kursföreståndare för fem kurser vid institutionen för handelsrätt: EU Law (HARG21), Intellectual Property, Digitalisation and Artificial Intelligence (HARN52), Affärsjuridisk kandidatuppsats (HARH13), Intellectual Property and Trade (HARN54) och Master Thesis in European and International Trade Law (HARN63). Jag har fullgjort flera kurser i högskolepedagogik och uppsatshandledning. Vidare är jag handledare för två doktorander och har genomgått utbildning i handledning av doktorander.

Forskning

Min forskning är framförallt inriktad på immaterialrätt, medierätt, marknadsrätt - inklusive marknadsföringsrätt, konkurrensrätt och näringsrättslig reglering - samt EU-rätt, IT-rätt (inklusive dataskyddsjuridik), allmän förmögenhetsrätt och annan handelsrätt. Jag har ett särskilt intresse för frågor som rör juridikens samspel med ny teknik - t.ex. artificiell intelligens, sociala medier och sakernas internet - och relaterade metodfrågor. Även rättens och andra normers funktion och betydelse för hållbar utveckling (sustainable development) är frågor som intresserar mig.

Utöver min doktorsavhandling (monografi) har jag publicerat över 20 artiklar - företrädesvis på engelska - i ledande nordiska och internationella rättsvetenskapliga tidskrifter och antologier. Jag är ansvarig för ämnesgruppen för Marknads- och medierätt vid Affärsrättsligt Centrum vid Lunds universitet och är medlem av ledningsgruppen för det centret. Jag är också associerad forskare vid Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt (IFIM) och Insitutet för Rättsinformatik (IRI) - båda vid Stockholms universitet. Jag har varit gästforskare vid Columbia Law School (New York), Instituut voor Informatierecht vid Amsterdams universitet, samt Senter for rettsinformatikk (SERI) vid Universitet i Oslo. 

Samverkan

Jag är styrelseledamot och sekreterare i styrelsen för Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU). Jag är också svensk representant och medlem av exekutivkommittén för the International Literary and Artistic Association (ALAI). Vidare är jag adjungerad styrelseledamot i Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR). Därutöver är jag medlem i ett flertal professionella organisationer inom mina ämnesområden, såsom the International Association for the Advancement of Teching and Research in Intellectual Property (ATRIP), Svenska Nätverket för Europarättsforskning (SNEF), Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen (KMF) och Svenska föreningen för IT & Juridik (SIJU). Genom mina engagemang i nämnda föreningar är jag regelbundet aktiv som arrangör eller talare vid konferenser och seminarier inom mina ämnesområden.

Vidare är jag chefredaktör och ansvarig utgivare för den rättsvetenskapliga tidskriften Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR). NIR uppnår "Level 2" på den s.k. norska listan (the Norwegian Scientific Index), enligt vilken "Level 2" är högre än "Level 1" och endast omfattar de internationellt mest prestigefulla tidskrifterna och förlagen. 

Under åren 2006-2007 och 2014-2015 var jag sekreterare i två statliga utredningar inom immaterialrättsområdet och sedan mer än 10 år tillbaka är jag också rådgivare till svenska justitiedepartementet i immaterialrättsliga frågor och företräder regelbundet svenska regeringen i internationella förhandlingar om immaterialrätt, bl.a. i FN:s specialorgan för immaterialrätt, WIPO, och i EU. 

 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Fria nyckelord

  • Immaterialrätt
  • Marknadsrätt
  • EU-rätt
  • Medierätt
  • Handelsrätt
  • Förmögenhetsrätt
  • IT-rätt
  • Dataskyddsjuridik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johan Axhamn är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren