Foto av Johan Bäckman

Johan Bäckman

Tekniksamordnare

Personlig profil

Forskning

Jag arbetar vid biologiska institutionens elektroniklab med att skapa databaslösningar, prototyper av elektronik och programmering av anpassad mjukvara. Sedan 2018 erbjuder vi våra tjänster till alla forskare vid biologiska institutionen, Lunds universitet.

År 2002 blev min doktorsavhandling "Bird Orientation: External Cues and Ecological Factors" klar och godkänd.Frågeställningar jag arbetade med var hur flyttfåglar orienterar, hur de beter sig i lufthavet under flyttning, hur deras energistatus påverkar flyttbeteenden och annat relaterat. Jag använde framförallt elektroniska Emlen-burar och målföljningsradar i mina studier.

Fram till 2018 var jag verksam i Linnémiljön "CanMove" med att ta fram tekniska lösningar för att följa/spåra djur. Mellan 2003-2010 arbetade jag vid Nordiska Genbanken / NordGen med IT-systemutveckling (webb, databaser, programmering), först som databasutvecklare, senare som IT-chef. Ett system jag var med och utvecklade var logistiksystemet vid det globala frölagret på Svalbard.Parallellt med detta arbetade jag deltid med radarornitologiprojekt vid LU, delvis som biträdande handledare till doktorander men också datainsamling, analyser och publiceringar. Mellan 1991 0ch 2010 var jag delägare och aktiv i ett miniföretag som bland annat utvecklade elektronikapparatur för studier av beteende och fysiologi hos djur och lågspänningselektronik för fordon.

Mina huvudsakliga yrkesintressen är flyttfåglars ekologi, sensorelektronik, energisnål mikroelektronik, mät & styrsystem, "energy harvesting", datamodellering, dataanalys, programmering och datadistribution/publicering.

Läs om vårt labb på infrastruktursidorna!

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 14 – Hav och marina resurser
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johan Bäckman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren