Personlig profil

Forskning

Min forskning fokuserar på interaktionen mellan människa och natur. Det innefattar studier kring hur miljöförändringar påverkar ekosystem, specifikt i städer, där människans påverkan på naturen är som mest koncentrerad. Jag är intresserad av ekosystemet som helhet och min forskning omfattar därför flera organismgrupper, främst träd, insekter och fåglar. För att skapa applicerbar kunskap om urbana ekosystem strävar jag efter att undersöka effekterna av specifika miljöförändringar så som luftförorening, växtsammansättning och artificiellt ljus.

Urbanisering påverkar även människans relation till naturen och mitt andra huvudintresse är att undersöka hur en minskad naturkontakt påverkar vår egen hälsa samt attityd till vilda djur och habitat. För att besvara frågan använder jag mig dels av studier som fokuserar på stora förändringar i samhället över tid, och dels studier som tittar på hur vår närmiljö påverkar oss.

Min fascination för urban ekologi härstammar från ett intresse för biologi, blandat med en motivation att producera kunskaps som kan användas till några av vår tids största samhällsutmaningar. Då en majoritet av världensbefolkning numera lever i städer, och urbanisering fortsätter öka, anser jag dessa interaktioner lika viktiga som intressanta att forska i.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekologi
  • Miljövetenskap

Fria nyckelord

  • urban ekologi
  • fysiologi
  • Biologisk mångfald
  • Naturkontakt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johan Kjellberg Jensen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren