Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Nuvarande arbete och forskning

Jag arbetar som medverkande forskare och biträdande projektledare i projektet "Återställning av radioaktivt förorenade områden - Optimerade metoder för sanering i Sverige". Projektet finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och löper från 2018 till 2021. Projektdeltagare är Medicinsk strålningsfysik vid Lunds Universitet (PI), Medicinsk strålningsfysik vid Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi och statistik vid Göteborgs universitet och Institutionen för humaniora vid Örebro universitet.

Leder även ett forskningsprojekt med inriktning mot mobilitet och transport av radionuklider vid skogsbränder. Projektet löper från 2020 till 2022 och är finansierat av Kungl. Vetenskapsakademien samt Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund.

Funktionsansvarig för Lunds Universitets beredskapslaboratorium för strålningshändelser, finansierad av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

Bakgrund

Doktorsexamen i miljövetenskap från 2017 med avhandlingen: Development and Evaluation of Methods in Source Apportionment of the Carbonaceous Aerosol. Under mina doktorandstudier arbetade jag främst med optimering av optiska tekniker för högupplöst källfördelning av atmosfärisk kolhaltig aerosol. Jag undersökte också användbarheten av radioaktivt kol (14C), stabila kolisotoper (13C) och kemiska spårämnen för källfördelning.

Före mina doktorandstudier arbetade jag som vattenvårdshandläggare vid Länstyrelsen i Kronobergs län. Jag arbetade med dataanalys av historiska kvicksilverkoncentrationer i biota, abborre (Perca fluviatilis) och gädda (Esox lucius). Jag genomförde även inventarier av de regionala populationerna av flodkräfta (Astacus astacus), sötvattenskällor och tungmetallföroreningar i närhet av sötvattentäckter.

Vidare har jag en kandidatexamen i miljövetenskap med inriktning på vattenvård och sötvattenekosystem. Min examensarbete handlade om hur storleksberoende fekunditet hos signalkräfta (Pacifastacus leniusculus) skulle kunna användas för att utveckla mer ett hållbart fiske. Masterexamen i biologi med samma inriktning som i kandidatexamen. Mitt huvudprojekt fokuserade på hur partiella migrationsstrategier i mört (Rutilus rutilus) påverkade fekunditeten i stationär och migrerande fisk. 

Undervisning

Sedan 2012 har jag varit involverad i undervisning i följande kurser:

 • Hydrologi och akvatisk ekologi (VVR111)
 • Termodynamik och atomfysik (FAFA35)
 • Energi- och miljöfysik (FAFA20/FAFA15)
 • Miljöfysik (FYSA15)
 • Miljöövervakning (MVEN06)
 • Radioekologi och miljöstrålskydd (MSFM11)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Naturvetenskap

Nyckelord

 • Radioekologi
 • Atmosfäriska aerosoler
 • Klimatförändringar
 • Miljövetenskap
 • Sanering
 • Återställning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johan Martinsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren