Johanna Sörensen

Teknologie doktor, Civilingenjör i ekosystemteknik, Universitetslektor, biträdande

Personlig profil

Forskning

Studerar urbanhydrologiska processer, speciellt vid extrema regn, dvs hur skyfall påverkar dagvattennätet och hur man med bättre dagvattenhantering kan minska risken för översvämningar. I min avhandling tittade på jag konsekvenserna vid skyfall i Malmö. Jag intresserar mig speciellt för blå-gröna lösningar (öppen dagvattenhantering) – både hur de väl fungerar rent tekniskt vid olika regn och hur stadsplaneringen behöver ändras för att implementera fler lösningar. För en hållbar och effektiv klimatanpassning krävs mer inslag av blå-gröna lösningar.

Undervisning

Jag föreläser om dagvatten, blå-grön infrastruktur, ledningsnät, översvämningar och hållbarhet. För doktorander ger jag en kurs i avancerad hydrologi och en om hållbarhet. För masterstudenter ger jag en kurs om rörledningssystem. Vanligtvis handleder jag 2–3 exjobbsprojekt, ofta i samarbete med intresserade företag och VA-organisationer.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
 • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Vattenteknik

Fria nyckelord

 • Pluvial översvämning
 • Extremregn
 • Hållbara dagvattenlösningar
 • Blå-grön infrastruktur
 • Klimatanpassning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johanna Sörensen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren