Foto av Johanna Stadmark

Johanna Stadmark

Forskare

Personlig profil

Forskning

Östersjön är ett övergött hav och för att minska mängden näringsämnen och utbredningen av syrefattiga bottnar har ett flertal åtgärder vidtagits eller föreslagits. Jag har arbetat i flera projekt med Östersjön som genomensam nämnare. Projektet BONUS COCOA syftade till exempel till att klargöra kustzonens möjligheter att fungera som ett filter vad gäler näringsämnen från land till hav. Liksom i tidigare projekt som rör Östersjön (exempelvis INFORM och Hantering av multipla stressfaktorer i Östersjön) jobbade vi även aktivt med att sprida resultaten till beslutsfattare och allmänhet runt Östersjön.

För närvarande arbetar jag i projektet Devocean där vi undersöker kiselomsättning under årmiljoner.

Jag arbetar också i den Aktiva Åtgärdsgruppen för jämställdhet och lika villkor vid Naturvetenskapliga fakulteten. Där bidrar jag med min erfarenhet från Horizon 2020- rojektet Baltic Gender (www.baltic-gender.eu). Det projektets huvudsakliga mål var att andelen kvinnor på seniora tjänster inom marin forskning och teknologi ska öka.

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 14 – Hav och marina resurser
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturvetenskap
  • Geovetenskap och miljövetenskap
  • Miljövetenskap
  • Ekologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johanna Stadmark är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren