Foto av John Hanse

John Hanse

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Genom att skapa en ny generation av lärostycken vill jag ta fram en modell för en hypotetiskt prövande scenkonst som använder sig av kroppslig kunskap och sociologiska verktyg för att bryta rådande diskurser kring politiska mål och medel.

Med hypotetiskt prövande avser jag att modellen ska vara en didaktisk process. De lärande är inte bara de som deltar, utan även vi som är med i processen för att skapa verket. Modellen ska alltså fungera för att ta upp frågor där svaren inte är på förhand givna.
Med kroppslig kunskap avser jag att modellen ska innefatta att de som deltar i verket inte enbart betraktar och teoretiserar kring det, utan även fysiskt deltar i själva iscensättningen.
Med sociologiska verktyg avser jag att bärande delar av modellen byggs upp av teorier från det sociologiska forskningsfältet.

Med att bryta rådande diskurser kring politiska mål och medel avser jag att modellen ska kunna inta positioner inom det område den undersöker som inte är möjliga för områdets befintliga aktörer.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Scenkonst

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där John Hanse är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren