Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min huvudsakliga forskning ligger inom området tillämpad fransk språkvetenskap med inriktning på språkinlärning.

Projekt

Pågående projekt

Motivation i Moderna språk (MoMs)

Att lära sig ett främmande språk kräver en personlig investering och en stark drivkraft över lång tid. Forskning om språkinlärning har visat på vikten av motivation och lärarnas betydelse för att lära sig ett främmande språk, men det är ännu oklart om och hur motivation kan skapas och utvecklas genom undervisning.

Skolämnet Moderna språk brottas med olika utmaningar och situationen har på nationell nivå beskrivits som en “språkkris”. Språklärare har länge rapporterat att de upplever att de moderna språken har låg status och att det är svårt att skapa motivation genom undervisningen.

Mot denna bakgrund undersöker projektet möjligheterna att skapa, bibehålla, och öka motivationen för att lära sig franska, spanska och tyska i gymnasiet i ett praktiknära samarbete med språklärare. Syftet är att på två gymnasieskolor och i tre språk (i) samskapa, genomföra och utvärdera sex metodologiskt robusta och koordinerade interventioner som är baserade på teoretiska principer och som tar hänsyn till kontextuella faktorer och att (ii) utifrån de resultat som framkommer utveckla en uppsättning material som kan användas i Moderna språk på andra skolor, utbildningsnivåer och utbildningsmiljöer. Skolorna har valts utifrån förutsättningarna till randomiserade kontrollerade studier. Projektet förväntas kunna svara på i vilken utsträckning forskningsbaserade undervisningspraktiker kan skapa, bibehålla och öka motivation för att lära sig främmande språk.

 

The LANG-TRACK-APP  (2019-2022) (Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond)

Forskningen vet inte idag hur mycket som behövs eller om det behövs ett inflöde och en användning av en viss typ och i vissa sammanhang för att vi ska kunna utveckla ett nytt språk. En betydande utmaning är att kunna mäta inflöde och användning på ett tillförlitligt sätt. Utanför klassrummet möter en språkinlärare målspråket i en rad olika sociala sammanhang av olika karaktär och längd. Att undersöka när, med vem, och hur ofta sociala aktiviteter ger upphov till kontakt med målspråket är mycket svårt.

I det här projektet arbetar vi därför med en för området ny metod för att studera relationen mellan språkligt inflöde, språkanvändning och lärande hos inlärare i två mycket olika situationer. Vi utvecklar en smartphone app kallad THE LANG-TRACK-APP. Inspirationen kommer från utveckling inom t ex hälsostudier där smartphone-appar används för att följa patienter över tid. Deltagarna i vårt projekt kommer att få regelbundna notiser där de uppmanas att rapportera sin kontakt med målspråket under den senaste tiden.

 

Muntlig språkfärdig i främmande språk - en studie av samspelet mellan lärande, undervisning och bedömning i svensk skolkontext (2016 - 2018) (VR)

Projektets syfte är att undersöka samspelet mellan lärande, undervisning och bedömning av främmande språk i svensk skolkontext och därmed bidra till en bättre förståelse av förutsättningarna för att kunna lära sig de tre största främmande språken, vid sidan av engelska, i den svenska skolan: franska, spanska och tyska.

http://www.sol.lu.se/projekt/913

On the phonology-morphosyntax interface in child and adult learners of French - The development of determiners and consequences for left edge phenomena (2015-2016) (Crafoord) (Collaboration with CNRS)

The aim of this project is to investigate the developmental relationship between phonology, prosody and morphosyntax in the acquisition of French by mono- and bilingual children (Swedish-French) and adult second language learners (L1 Swedish). The focus will be on the emergence of the determiner system and a number of properties related to determiners, some of which display contrastive differences between the two major languages involved here, French and Swedish.

http://www.sol.lu.se/projekt/896

http://www.sfl.cnrs.fr/fsdet

Forskarskolan FRAM (Främmande språkens didaktik) (2012-2015) (VR)

De främmande språkens didaktik (FRAM) är en forskarskola som bedrivs som ett forskningsprojekt. Projektet syftar ytterst till att undersöka villkoren för flerspråkighet i den svenska skolan.
Forskningsprojekten spänner över tre områden: Individens språkinlärning, IKT, lärande och undervisning i språk och Former för bedömning i språk samt fem språk, franska engelska, italienska, spanska och tyska.

http://www.isd.su.se/de-fr%C3%A4mmande-spr%C3%A5kens-didaktik

Corpus de LAngue Parlée en Interaction (CLAPI) (2013-2104) (Institut de Sciences de l'homme) (Collaboration avec Lyon II)

Ce projet exploratoire cherche d'une part à expérimenter comment une base de données de langue parlée en interaction peut devenir une ressource pour l'enseignement de la langue, et d'autre  part  à  proposer  des  modèles  d'utilisation  pré-organisés  pour  la  découverte  et l'apprentissage de l'interaction dans des situations naturelles.

http://www.sol.lu.se/projekt/698

http://clapi-fpie.ish-lyon.cnrs.fr/

Startålderns betydelse för språklig utveckling i franska (STUF) (2009-2011) (VR)

Projektet handlar om när språkutveckling som andraspråk börjar och utveckling som förstaspråk slutar. Vi jämför språkutveckling hos barn som börjar tillägna sig franska i olika åldrar (3-4 å vs 6år) Vi jämför med tidigare forskning om vuxnas L2 franska. Teoretiskt handlar projektet om att förstå startålderns betydelse för språkinlärningen.

http://projekt.ht.lu.se/sprakutveckling-franska/

Från A1 till C2: Lingvistiska korrelat till den gemensamma europeiska referensramens nivåer (Finansierat av HT-fakulteterna, LU)

Europarådets inflytelserika ramverk för lärande, undervisning och bedömning av språkfärdigheter, Common European Framework of Reference (CEFR) beskriver sex huvudnivåer, från A1 till C2. CEFR utgår från vad en språkanvändare kan göra med språket på olika nivåer. I projektet studerar vi vilka språkliga strukturer som korrelerar med nivåerna. Vi arbetar med engelska, franska och italienska.

http://www.sol.lu.se/projekt/420

Direkt Profil(2005-2008) (VR)
Direkt Profil var ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som handlade om datorbaserad mätning av språkutveckling där analysen grundar sig på bl a de lingvistiska strukturer som befunnits ingå i sk utvecklingsgångar (Bartning &Schlyter, 2004). Vi utvecklade ett program för automatiserad mätning av språknivå. 

http://project.sol.lu.se/DirektProfil/.

Determinerarfrasens Utveckling i Romanska Språk (DURS)(1999-2004) (HSFR)

Projektet syftade till att jämföra språkutvecklingen hos tvåspråkiga barn och vuxna inlärare av franska. Teoriramen var generativ grammatik och generativt grundade teorier om språkinlärning. Fokus låg på nominalfrassyntax och morfologi men även utvecklingen av klitiska pronomina studerades. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Denna personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 4 – God utbildning

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik
  • Språkstudier
  • Utbildningsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jonas Granfelt är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren