Personlig profil

Forskning

Inom projektet Kris och omvandling: framväxten av finansialisering och marknadisering i slutet av 1900-talet forskar jag tillsammans med dr Edoardo Altamura och doktoranden Dominic Mealy om strukturella förändringar i Europa under det senaste halvseklet. Vilken betydelse hade flödet av s k petrodollar efter 70-talets oljekriser för den genomgripande finansialisering som skett sedan dess? En omfattande marknadisering av skola och hälsovård har också ägt rum, men hur skiljer sig omfattningen och formerna mellan olika länder?

Min tidigare forskning har b l a handlat om bakgrunden till och verkningarna av olika växelkurssystem i Europa sedan 1870. Fastän växelkurser är centrala i nationalekonomin, så är deras långsiktiga effekter på tillväxt och konvergens fortfarande ett ganska outforskat område. Jag började min ekonomisk-historiska forskning med en undersökning av varvsindustrin, och blev sedan involverad i projektet Svenska historiska nationalräkenskaper med en prishistorisk studie. Den senare var en förutsättning för beräkningen av BNP i fasta priser och jämförelser över tiden. Detta är självklart inte en trivial uppgift och mätproblem i historiska sammanhang har blivit en gemensam nämnare för mina forskningsproblem: priser och teknisk förändring, tjänster och humankapital i den ekonomiska tillväxten, växelkurser och nu marknadisering och finansialisering.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren