Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är doktorand inom miljövetenskap i det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Land4Biomass där vi undersöker utmaningar och möjligheter för jordbruksbaserad bioenergiproduktion i Sverige. I min forskning analyserar jag vilka marktyper som är relevanta för framtida odling av bioenergigrödor och vilka ekologiska konsekvenser en konvertering av dessa marker kan få. Jag fokuserar specifikt på hur bevarande av biologisk mångfald och försörjning av ekosystemtjänster kan påverkas av en ökad bioenergiproduktion i jordbrukslandskapet. Genom att öka förståelsen för vilka hållbarhetskonflikter som kan uppstå vid klimatåtgärder, så som bioenergiproduktion, kan vi undvika ohållbara markanvändningsförändringar i framtiden och istället maximera nyttan för både klimat och miljö.

Jag har min studiebakgrund i naturgeografi, biologi och miljövetenskap från Lunds universitet och Göteborgs universitet. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljövetenskap
  • Naturgeografi
  • Ekologi

Fria nyckelord

  • bioenergi
  • biodiversitet
  • ekosystemtjänster
  • markanvändning
  • GIS, Fjärranalys

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Josefin Winberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren