Foto av Juan Merlo

Juan Merlo

Professor, överläkare

Personlig profil

Forskning

Individens hälsa är en samhällsangelägenhet

Idag utmärks många medicinska forskningsområden av ett klart individ- eller till och med molekylärperspektiv som syftar till att identifiera nya riskfaktorer för sjukdom och upptäcka nya och bättre läkemedel. Minst lika viktigt är dock att studera betydelsen av samhället som bestämningsfaktor för individens hälsa. Folkhälsovetenskap, samhällsmedicin och socialepidemiologi har ett grundläggande flernivåperspektiv, och vårt forskningsteam betraktar samspelet mellan individen och det samhälle där individen bor för att identifiera faktorer som påverkar hälsa, sjukdom och sjukvårdskonsumtion. För detta ändamål applicerar och utvecklar vi innovativa forskningsmetoder och har samlat ett multidisciplinärt forskarteam med expertis inom medicin, biologi, epidemiologi, statistik, sociologi and antropologi.

Mycket av vårt arbete inom socialepidemiologi är inriktat på att öka förståelsen för vilka orsaker och mekanismer som leder till geografiska, socioekonomiska och genusrelaterade (?) skillnader i hälsa och sjukvårdskonsumtion. Vår forskning inom läkemedels- och sjukvårdsepidemiologi avser undersöka användning och effekter av läkemedel samt sjukvårdens kvalitet och effektivitet under vardagsförhållanden i samhället.

Vår forskning grundas på principen om jämlikhet och vård på lika villkor enligt behov och alla människors värdighet (Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)) Vårt forskningsarbete behandlar ofta frågor som har direkt relevans for hälso- och sjukvård och vi lägger fram kunskap som kan ge vetenskaplig grund till jämlik fördelning av sjukvårdsresurser och preventiva folkhälsoåtgärder.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
 • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Fria nyckelord

 • Socialepidemiologi
 • Flernivåanalyser
 • solcialmedicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Juan Merlo är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren