Personlig profil

Forskning

Akut leukemi är den mest aggressiva hematologiska sjukdomen och ungefär 140000 nya fallen uppkommer varje år runtom i världen. De nuvarande behandlingarna som innefattar cellgiftsbehandling leder till sjukdomens tillbakagång I ungefär 75% av patienterna. Totalöverlevnaden i ALL i barndomen ligger på omkring 80% men när man tar med alla riskgrupperna i beräkningarna så är överlevnaden fortfarande runt 50%. I AML är den totala överlevnaden fortfarande mindre än 35% Därför finns det ett stort behov av att förbättra de behandlingar vi har i dag med andra metoder än cellgifter. Genom ökad förståelse av molekylärgenetiken bakom leukemi, kan vi utveckla riktad terapi för riskgrupps-aptienter. PI3K/mTOR-signaleringsvägen är en av de centrala signaleringsvägarna som är dereglerad i akut leukemi. Vi håller på att undersöka vilken mekanism som ligger bakom uppregleringen av PI3K/mTOR-signaleringsvägen och letar efter komponenter i denna signaleringsväg som skulle kunna vara målmolekyler för nya läkemedel.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Julhash U. Kazi är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren