Foto av Julia Bahner

Julia Bahner

Universitetslektor, Biträdande

  Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

  Personlig profil

  Forskning

  Aktuellt forskningsprojekt

  Jag arbetar med det två-åriga postdoc-projektet Sexualitet – en tillgänglighetsfråga. Syftet är att undersöka hur personer med olika typer av tillgänglighetsbehov, exempelvis på grund av funktionsnedsättning, kronisk sjukdom, neuropsykiatrisk diagnos, och så vidare, upplever att otillgänglighet påverkar deras möjligheter att uttrycka sin sexualitet, forma relationer, dejta, med mera. Resultaten kommer att utgöra underlag för utveckling av verktyg i arbetet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, och särskilt artiklarna 23 och 25 som berör sexualitet, familjeliv och sexuell hälsa. I projektet utforskas hur människor upplever "sexuell tillgänglighet" och vad som behövs för att uppnå det. Utifrån ett intersektionellt perspektiv undersöks hur erfarenheter kan skifta beroende på könsidentitet, sexuell läggning, ålder, boendesituation, funktionalitet, hälsa och annat som forskningsdeltagarna finner relevant.

  Tidigare forskning

  I min doktorsavhandling Så nära får ingen gå? En studie om sexualitet, funktionshinder och personlig assistans undersökte jag hur rörelsehindrade assistansanvändare, personliga assistenter och assistanschefer tänkte kring och hanterade stöd kring sexualitet. Dessutom analyserade jag dokument som på olika sätt behandlade dessa frågor. Resultaten redovisas i fyra vetenskapliga artiklar och avhandlingskappan (länk). 

  Under två års tid arbetade jag vid University of Leeds i England med postdoc-projektet Sexual Citizenship and Disability – Implications for Theory, Practice and Policy. Studien jämförde England, Nederländerna och staten New South Wales i Australien avseende policy kring sexuellt stöd, samt hur funktionsrättsorganisationer och andra relevanta aktörer arbetade med frågorna. Resultaten redovisas bland annat i boken Sexual Citizenship and DisabilityUnderstanding Sexual Support in Policy, Practice and Theory.

  I ett mindre projekt studerade jag sexualundervisning på Riksgymnasium för elever med rörelsehinder (se artikeln "Cripping sex education").

  På uppdrag av Rådet för funktionshinderfrågor och Kommittén för mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen utförde jag en studie om funktionshinderrörelsens karaktär, politiska påverkansarbete och upplevelse av sitt inflytande (se länk för rapport). 

  På uppdrag av Folkhälsomyndigheten gjorde jag en kartläggande litteraturöversikt kring motiverande samtal (MI) om sexuell hälsa med unga, och huruvida metoden kan sägas fungera effektivt i hiv- och sti-preventivt arbete. Resultaten redovisas i en rapport och i artikeln "Motivational interviewing as evidence-based practice?".

  Undervisning

  Jag har främst undervisat på socionomprogrammet och masterprogrammet i socialt arbete, men även gästföreläst på andra institutioner och universitet i Sverige och andra länder. 

  Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete
  • Tvärvetenskapliga studier
  • Genusstudier

  Nyckelord

  • funktionshinder
  • sexualitet

  Fingeravtryck

  Utforska forskningsämnen där Julia Bahner är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

  Nätverk

  Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren