Foto av Julia Bahner

Julia Bahner

Universitetslektor, biträdande

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Aktuellt forskningsprojekt om funktionsrättsrörelsen

Jag bedriver just nu forskningsprojektet Representation i digitaliseringens tidevarv: Demokratiska konsekvenser av förändrat engagemang i den svenska funktionshinderrörelsen. Vi undersöker patient- och funktionshinderorganisationers utmaningar med digitalisering, representation och medlemsarbete genom en enkät tillsammans med Begripsam (se länk). Utifrån enkätresultaten kommer vi att göra ett urval av organisationer att studera närmare genom kvalitativa metoder. Därefter ska vi även undersöka personer och grupper som är engagerade i funktionsrättsfrågor utanför de traditionella organisationsformerna, exempelvis i sociala medier.

Bakgrunden till projektet är ett tidigare projekt jag gjorde på uppdrag av Rådet för funktionshinderfrågor och Kommittén för mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen. Det var en studie om funktionshinderrörelsens karaktär, politiska påverkansarbete och upplevelse av sitt inflytande (se denna länk för rapport och denna länk för vetenskaplig artikel). 

Forskning kring sexualitet och funktionshinder

Min senaste forskning inom området sexualitet och funktionshinder var det två-åriga postdoc-projektet Sexualitet – en tillgänglighetsfråga (2019–2021). Syftet var att undersöka hur personer med olika typer av tillgänglighetsbehov, exempelvis på grund av funktionsnedsättning, kronisk sjukdom, neuropsykiatrisk diagnos, och så vidare, upplever att otillgänglighet påverkar deras möjligheter att uttrycka sin sexualitet, forma relationer, dejta, med mera. Projektet utgick från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, och särskilt artiklarna 23 och 25 som berör sexualitet, familjeliv och sexuell hälsa. Resultaten från intervjustudien kommer att publiceras längre fram i boken Sexualitet och funktionshinder hos Gleerups. Jag gjorde också en kartläggning av projekt I civilsamhället som arbetat med sexualitet och funktionshinder och som är publicerad på följande länk: Access to sexuality.

I en del av projektet samarbetade jag med Funktionsrätt Sverige och RFSU genom deras projekt Min sexualitet, min rätt (länk). Vi gjorde en enkät och genomförde workshops med myndigheter kring våra resultat för att stötta dem i att utveckla sina verksamheter. På följande länk kan en presentation av våra preliminära resultat hösten 2021 ses: Webbinarium.

I min doktorsavhandling Så nära får ingen gå? En studie om sexualitet, funktionshinder och personlig assistans undersökte jag hur rörelsehindrade assistansanvändare, personliga assistenter och assistanschefer tänkte kring och hanterade stöd kring sexualitet. Dessutom analyserade jag dokument som på olika sätt behandlade dessa frågor. Resultaten redovisas i fyra vetenskapliga artiklar och avhandlingskappan (länk). 

Under två års tid arbetade jag vid University of Leeds i England med postdoc-projektet Sexual Citizenship and Disabiliy (länk). Studien jämförde England, Nederländerna och staten New South Wales i Australien avseende policy kring sexuellt stöd, samt hur funktionsrättsorganisationer och andra relevanta aktörer arbetade med frågorna. Resultaten redovisas bland annat i boken Sexual Citizenship and Disability: Understanding Sexual Support in Policy, Practice and Theory.

I ett mindre projekt studerade jag sexualundervisning på Riksgymnasium för elever med rörelsehinder (se artikeln Cripping Sex Education, länk).

Övriga forskningsprojekt

På uppdrag av Folkhälsomyndigheten gjorde jag en kartläggande litteraturöversikt kring motiverande samtal (MI) om sexuell hälsa med unga, och huruvida metoden kan sägas fungera effektivt i hiv- och sti-preventivt arbete. Resultaten redovisas i en rapport och i artikeln Motivational interviewing as evidence-based practice? (länk).

Undervisning

Jag undervisar på socionomprogrammet och masterprogrammet i socialt arbete, men gästföreläser även på andra institutioner och universitet i Sverige. 

Samverkan

Min forskning sker ofta i samverkan med civilsamhället och jag föreläser gärna för personal och myndigheter som arbetar med funktionshinderfrågor.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete
  • Tvärvetenskapliga studier
  • Genusstudier

Fria nyckelord

  • funktionshinder
  • sexualitet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Julia Bahner är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren