Foto av Kajsa Landgren

Kajsa Landgren

Docent, Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Docent, Universitetsadjunkt, Klinisk lektor, Leg. psykiatrisjuksköterska

Jag är sjuksköterska sedan 1978 och har arbetat med akupunktur sedan 1987. Sedan jag disputerade i december 2011 arbetar jag som universitetsadjunkt. Tillsammans med kollegor forskar jag om spädbarnskolik, om akupunktur i psykiatrisk vård, om brukarstyrd inläggning och om ASIH för barn.

Min avhandling handlade om spädbarnskolik. Kolik drabbar tio procent av alla nyfödda spädbarn och är en stor påfrestning för både barnet och resten av familjen. För de flesta kolikbarn har skrikandet klingat av när barnet når tre månaders ålder men medan koliken pågår är det en stor belastning för hela familjen. Föräldrarna är utmattade, frustrerade och lider med sina skrikande barn. Även för personalen på barnavårdscentralerna är det stressande att möta familjerna med kolikbarn. De läkemedel som används är antingen verkningslösa eller behäftade med biverkningar och det är angeläget att finna en säker och effektiv behandling. I en första intervjustudie undersöktes föräldrars upplevelse av att ha ett kolikbarn, medan de var mitt i kolikperioden. Den följdes upp fyra år senare för att se vilka spår kolikperioden satt i familjen. En randomiserad studie utvärderade effekten av akupunktur på spädbarn med kolik. Barnen som i den studien fick en enkel form av akupunktur skrek mindre än de barn som inte fick akupunktur. I akupunkturgruppen upplevde föräldrarna oftare barnens sömn som förbättrad och barnens mag-tarmfunktion som mer normaliserad.

Jag har därefter gjort en större randomiserad studie på BVC i fyra städer. Resultatet publicerades 2017. Studien som jämförde effekten av standardiserad minimal akupunktur med en grupp där akupunktören kunde göra ett individuellt val av akupunkturpunkter utifrån symptom visade att akupunktur minskade skrikandet i båda akupunkturgrupperna jämfört med en kontrollgrupp som inte fick akupunktur. Det var ingen signifikant skillnad mellan de två varianterna av akupunktur.

Mitt andra forskningsspår handlar om akupunktur i psykiatrisk vård. I en första studie har personer med anorexi intervjuats om upplevelsen av att få akupunktur som komplement medan de är inlagda för vård på en ätstörningsavdelning. Akupunkturbehandlingen hjälpte dem att slappna av och gav utrymme för reflektion vilket är viktigt i tillfrisknandeprocessen. Sjuksköterskor som använder akupunktur i psykiatri har intervjuats i fokusgrupper. På Centrum för ätstörningar har kvantitativa och kvalitativa data samlats in för att öka förståelsen för vad akupunktur kan tillföra vården. 

Jag är klinisk lärare på psykiatriska kliniken och kursansvarig för kursen ”Profession, etik, handledning” som löper som en strimma genom hela sjuksköterskeprogrammet. På 20 % är jag anställd av Region Skåne som ”klinisk lektor” för att på olika sätt stärka sjuksköterskors profession.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Hälsovetenskaper
  • Omvårdnad

Fria nyckelord

  • psykiatri
  • pediatrik
  • akupunktur

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kajsa Landgren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren