Foto av Karin Björkelund

Karin Björkelund

knuten till universitetet, Dr Med Vet Programdirektör

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Akut förvirringstillstånd hos äldre patienter med höftfraktur. Identifiering av riskfaktorer och intervention utifrån ett prehospitalt och perioperativt vårdprogram.

Mitt avhandlingsarbete handlade om akuta konfusionstillstånd (Acute Confusional States, ACS) hos äldre patienter med höftfraktur. Syftet var att undersöka om införandet av ett multifaktoriellt vårdprogram omfattande behandling och vård i ambulans, före, under och efter operation och bedövning, kan minska förekomsten av ACS hos äldre patienter med höftfraktur som var lucida vid ankomst till sjukhus. Resultatet av studien visade att andelen patienter som drabbades av akut förvirringstillstånd minskade signifikant samt att införandet av ett multifaktoriellt vårdprogram omfattande tidigt insatt syrgasbehandling, vätskebehandling och blodersättning, adekvat och tidigt insatt behandling av smärta samt förbättrade rutiner för överflyttning av patienter mellan avdelningarna bidrog till att minska insjuknandet i akut förvirringstillstånd med 35 %. 

 Andra delar i mitt avhandlingsarbete var att beskriva äldre patienter med höftfraktur utifrån en speciell riskbedömning (ASA) samt att identifiera riskfaktorer hos patienterna som fanns före och i samband med ankomst till sjukhus samt riskfaktorer som uppträder före, under och efter operation och som var signifikant kopplade till patientens återhämtning efter operation och upp till fyra månader. Resultatet visade att riskfaktorer för en sämre 4-månadersöverlevnad efter höftfraktur var manligt kön, ålder 85 år och över, mer komplicerad höftfraktur samt att bo i särskilt boende/institution och att ha komplicerande sjukdomar, det vill säga att ha en högre risk vid bedövning/operation. Dessutom visade en längre fastetid före operation (12 timmar eller mer) samt att vara i behov av och därmed bli behandlad med flera blodtransfusioner utgöra riskfaktorer för en sämre 4-månadersöverlevnad efter höftfraktur. Ökad dödlighet visade sig dessutom ha signifikant samband med demenssjukdom eller sämre resultat på det mentala testet (SPMSQ), att stå på fyra eller fler läkemedel, lägre blodvärde vid ankomst, tecken på sämre njurfunktion, att ej kunna gå utan assistans samt att ha för låg syrgasmättnad i blodet efter operation.

 Det sammantagna resultatet visar att det är viktigt att direkt efter ankomst till sjukhus identifiera de äldre patienter med höftfraktur som har en högre risk för en sämre överlevnad samt risk för att utveckla komplikationer som akut förvirringstillstånd, att optimera patientens syrgasmättnad och blodvärde samt att minska fastetid men också väntetid inför operation i syfte att minimera risken för ökade komplikationer och dödlighet.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

 • Anesthesia
 • mortality
 • pain
 • complications
 • fasting
 • postoperative confusion
 • hypoxemia
 • tranfusion
 • ASA
 • anemia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karin Björkelund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler