Personlig profil

Forskning

Jag forskar om hur vår arvsmassa påverkar vår känslighet för miljön. Det är sedan länge känt att vi reagerar olika på kemikalier som finns i mat eller som vi andas in, eller vilken arbetsmiljö vi vistas i. Vissa kan bli sjuka väldigt snabbt medan andra klarar hela livet utan bekymmer. Däremot har vi fortfarande begränsad kunskap om vad som orsakar denna individuella känslighet men troligen spelar skillnader i arvsmassan roll. Jag har framförallt undersökt känslighet för metaller – arsenik, bly, kadmium och kvicksilver – och forskningen har tagit mig till olika delar av världen. Till exempel i studier från Seychellerna har vi identifierat gener som påverkar hur mycket kvicksilver vi har i kroppen. Jag forskar även om kemikalier i miljön, framförallt på arbetsplatser, kan skada arvsmassan. Målet är att hitta markörer som berättar om man har ökad risk att utveckla allvarlig sjukdom. I studier som vi genomfört i Sverige på yrkesgrupper som till exempel svetsare och sotare har vi visat att deras arbetsmiljö, trots dagens gränsvärden, kan leda till förändringar i kroppen liknande dem som man ser vid lungcancer och hjärtinfarkt.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karin Broberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren