Foto av Karin Lovén

Karin Lovén

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Arbetsmiljöexponeringar
Min forskning är fokuserad på karaktärisering av partikelexponeringar i olika arbetsmiljöer, för närvarande inom brand, asfaltsarbete och metallindustrin.

15 maj 2020 försvarade jag min doktorsavhandling inom Aerosolteknologi, med fokus på arbetsmiljöemissioner och exponeringar inom städbranschen och nanoteknikindustrin, samt i viss mån kopplat till potentiella hälso- och toxikologiska effekter. Efter disputationen utökade jag sedan mitt forskningsområde till att inkludera fler typer av arbetsmiljöer och andra typer av toxikologiska studier.

I maj 2021 började jag arbeta på Arbets- och miljömedicin och har därigenom fått ett ännu större forskningsfokus på arbetarnas poteniella arbetsmiljöexponeringar och är involverad i ett flertal projekt där en majoritet av arbetet utgörs av fältmätningar.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karin Lovén är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren