Foto av Karin Samuelson

Karin Samuelson

Docent, Universitetslektor, Forskningschef

Personlig profil

Forskning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Min forskning handlar om patienters minnen och välbefinnande under och efter intensivvårdstiden. Det är välkänt att det är påfrestande att vara svårt sjuk eller skadad och vårdas på en intensivvårdsavdelning (IVA). Det blev tydligt i min forskning att många patienter är drabbade av diverse fysiska och psykiska problem under lång tid efter utskrivning från IVA. Det är därför viktigt att följa upp patienterna efteråt. På Lunds IVA finns en sådan eftervårds- eller uppföljningsmottagning där vi arbetar person-centrerat och där patienter och anhörigas upplevelser av IVA tiden tas till vara och utgör underlag för utveckling av vården. I min pågående forskning fokuserar jag bland annat på att utveckla instrument/checklistor för patienter upplevelser och minnen.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Hälsovetenskaper
  • Omvårdnad
  • Anestesi och intensivvård

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karin Samuelson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren