Foto av Karol Nowak

Karol Nowak

Universitetslektor, Föreståndare för mastersprogrammet i mänskliga rättigheter

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Undervisning

Jag är ansvarig för fakultetens tvååriga mastersprogram i mänskliga rättigheter. I min roll som föreståndare är jag ansvarig för planeringen och genomföringen av programmet. Programmet ges i samarbete med Raoul Wallenberg institutet och har vanligtvis studenter från ett 30-tal länder. Det är ett av de mest eftersökta i landet.

På programmet är jag kursansvarig för kurserna Procedural law of human rights och Human rights in the field. Jag handleder också examensarbeten på programmet.

Jag undervisar även på det svenska juristprogrammet och då framförallt inom konstitutionell rätt och processrätt samt är kursansvarig för den valbara kursen Nordisk rättegångstävling. Jag handleder även examensuppsatser inom ämnena internationell rätt och processrätt.

Jag undervisar även vid andra lärosäten i Sverige och dessutom ofta utomlands inom ramen för fakultetens samarbete med Raoul Wallenberg institutet och då oftast för praktiker som domare, åklagare och poliser.

Min ambition i min undervisning såväl som i min forskning är att belysa lagstiftningen och rättstillämpningen ur ett filosofiskt/historiskt perspektiv för att kunna granska den kritiskt och hjälpa studenterna till självständigt och kritiskt resonemang.

Forskning

I min forskning behandlar jag framförallt vilket skydd individen kan påräkna gentemot staten. Jag är i första hand intresserad av den så kallade oskyldighetspresumtionen som jag också skrivit om. På senare år har jag arbetet med kampen mot terrorism och grov brottslighet i Europa genom två EU-finansierade projekt. Frågor som har uppstått i samband med den forskningen är till exempel om profilering, viss bevisupptagning och bevisanvändning samt olika typer av förhör är förenliga med de mänskliga rättigheterna.

I min forskning försöker jag sätta in dagens hot i en historisk kontext för att se var vi är på väg/riskerar att hamna. Jag använder mig även att rättsfilosofisk diskurs för att granska om de inskränkningar som faktiskt görs eller föreslås är förenliga med de mänskliga rättigheterna.

Jag är även intresserad av  de anspråk som mänskliga rättigheter ställer såsom vara stående över vanlig lag och hur de förhåller sig till de krav som ställs av demokratin. 

Samverkan

Jag är delansvarig för fakultetens kontakter med Raoul Wallenberg institutet (RWI) och undervisar ofta på uppdrag av externa aktörer såsom polisen, Domstolsverket, åklagarmyndigheten och advokatsamfundet. Till detta kommer olika former av aktiviteter som till exempel intervjuer i massmedia, samarbete med olika advokatbyråer vad gäller såväl undervisning som sakkunnigutlåtanden i Sverige och uppdrag för privata stiftelser och liknande.

Jag har också arbetet med Europakommissionen i olika projekt och anlitas ofta av RWI för olika projekt som till exempel föreläsningar på olika polisakademier eller domarakademier men också författande av en nationell handlingsplan på uppdrag av Europarådet för mänskliga rättigheter till exempel.

Jag är även svensk nationell koordinator för det så kallade EM.A. programmet som är ett ettårigt mastersprogram i Venedig om mänskliga rättigheter och demokratisering som sköts gemensamt av ett 40-tal olika europeiska universitet.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik (exklusive juridik och samhälle)
  • Juridik och samhälle

Fria nyckelord

  • Oskyldighetspresumtionen
  • Mänskliga rättigheter
  • processrätt
  • rättsfilosofi
  • Internationell rätt
  • Terroristbekämpning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karol Nowak är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler