Foto av Karolin Isaksson

Karolin Isaksson

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag disputerade mars 2014 inom ämnet kirurgi. Min avhandling hade titeln "Small bowel obstruction and toxicity of a new model of adhesion prevention" och var uppdelad på en klinisk del och en expermintell del. Sammanfattningsvis handlade mitt avhandlingsarbete om problemet kring postoperativa adherenser (sammanväxningar) som uppstår efter kirurgiska ingrepp i buken. I de kliniska arbetena i avhandlingen studerade vi huruvida titthålskirurgi vid appendektomi (blindtarmsoperation) jämfört med öppen operation riskerade mindre risk för efterföljande adherensrelaterat ileus (tarmvred) och vi tittade på huruvida man kunde identifiera tidiga prediktiva markörer för det patienter som insjuknar i ileus som kunde förutsäga att de behövde opereras och inte skulle gagnas av initial konservativ icke kirurgisk behandling som annars kan vara framgångsrikt för många av dessa patienter.

I den experimentella delen av avhandlingen studerade vi vidare på redan lovande resultat av olikladdade polypeptider som prevention av adherenser. Polypeptiderna visade sig, vid installation i buken efter utförd kirurgi, att kunna signifikant kunna minska mängden adherenser hos möss. Vidare studerade vi hur de olika polypeptiderna påverkade mössen, då ffa den ena polypeptiden visat sig vara toxisk när den används ensam. Även om de olikladdade polypeptiderna är tänkta att alltid användas i en kombination var det viktigt att kartlägga dess inbördes mekanism och eventuella toxicitet. 

Sedan min disputation har jag inte i någon stor utsträckning fortsatt med adherensforskningen utan egentligen helt gått över till en del forskning inom melanom då jag är bröst och melanomkirurg till vardags och på så sätt känns det naturligt att ha ändrat inriktning. Jag sitter med i såväl LMSG (Lund Melanoma Study Group) samt SMSG (Sweden Melanoma Study Group) vilket utgör ett mkt bra nätverk för klinik och forskning inom ämnet. Jag sitter med i Nationella Vårdprogramgruppen för melanom.

I ett publicerat arbete har jag tittat speciellt på de tunna melanomen och risken för mikroskopisk spridning till lymfkörtlarna. Arbetet var ett samarbete mellan Sverige och ett välrenomerat melanomcentra i Australien.

Jag är även medförfattare till ett prorgnosinstrument för melanom. Övriga publikationer kan ses i publ listan.

Jag är ansvarig kirurg i BioMEL studien, en LMSG intierad studie där vi studerar diagnostik och prognos vid malignt melanom. Blodprover samt tumörvävnad insamlas till biobank utöver patient enkäter. Studien är translationell och inkluderar ansvariga från flera klinikspecialiteter samt prekliniker.

Jag är nyligen accepterad som en av två ansvariga för referensgrupp Melanom inom LUCC strategiprojekt för cancerforskning.

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Kirurgi

Fria nyckelord

  • melanom
  • adherenser

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karolin Isaksson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren