Foto av Katja Lindqvist

Katja Lindqvist

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är docent i företagsekonomi och lektor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet. Jag disputerade i företagsekonomi vid Stockholms universitet 2003 med en avhandling om utställningsprojekt. Sedan dess har jag varit verksam som lektor och forskare vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet, samt vid Ekonomihögskolan, Växjö universitet/Linnéuniversitetet. 2010-2013 var jag biträdande lektor vid institutionen för Service management, Lunds universitet.

Jag ansvarar för masteruppsatskursen inom det tvååriga masterprogrammet inom Service management. Jag arbetar i övrigt med kurser inom området organisation och ledning. Jag är under 2016-2017 biträdande prefekt för institutionen.

Aktuell forskning

Mitt specialområde är kultursektorns ledning, styrning och organisering, samt konstnärer som ledare och företagare. Mer övergripande är jag intresserad av de förändrade relationerna mellan olika typer av finansiering, organisering och ledning, samt styrning som finns inom det kulturella området inklusive konstarterna.

Under 2016-2018 leder jag forskningsprojektet "Våra museer - Strategisk kompetensförsörjning och tjänsteutveckling för en kulturarvssektor i utveckling med samhället", med stöd bland annat från Region Skånes kulturnämnd. Bakgrunden är att kulturarvssektorn står inför många utmaningar som kräver strategiska inriktningsbeslut:

 1. Den digitala tekniken utvecklas i rasande takt, liksom människors användning av den, men det är oklart på vilket sätt museerna kan möta upp denna utveckling.
 2. Det finns många grupper i samhället som inte tar del av museers tjänsteutbud, däribland många med utländsk bakgrund. Hur kan museer utveckla tjänster som är relevanta för många i vårt samhälle?
 3. Samarbete och samverkan med andra krävs allt mer av offentliga och samhälleliga institutioner. Men vad ställer samarbete och samverkan för krav på kulturarvssektorns organisationer?
 4. Många i kulturarvssektorn är idag högskoleutbildade. Har kommande anställda inom området kompetenser som motsvarar de utmaningar som museerna möter? Hur väl anpassade är dagens högskoleutbildningar för kulturarvssektorns utmaningar?

Med kunskapsöversikt och workshops hjälper forskare i projektet museer att utveckla planer för strategisk kompetensförsörjning och tjänsteutveckling utifrån prioriterade utmaningar och mål hos ledning och huvudmän. Projektet genomförs i samarbete med Helsingborgs museer, Kulturen i Lund, Malmö museer samt Regionmuseet Kristianstad. Projektet kommer att resultera i bland annat publikationer tillgängliga elektroniskt med inriktning mot kulturarvsbranschen och en intresserad allmänhet, och publikationer i vetenskapliga tidskrifter.

Under 2015 avslutade jag en studie av samarbetet kring och organiseringen av Resurscentrum för scenkonst i Skåne, där Riksteatern Skåne, Teatercentrum Södra regionen och Danscentrum Syd är involverade. En rapport finns publicerad och tillgänglig nedan bland mina publikationer. Uppdraget var att beskriva utgångspunkterna för samarbetet mellan organisationerna, samarbetets organisering och perspektiv på framtida organisering av verksamheten.

Jag genomförde också 2015 en fördjupad utvärdering av effekterna av statsbidraget Skapande skola tillsammans med docent Roger Blomgren på Högskolan i Borås. En rapport finns publicerad och är också tillgänglig via länk nedan. Vi studerade särskilt hur kommuners och skolhuvudmäns utgifter för och investeringar i kultur i skolan utvecklats sedan införandet av Skapande skola-bidraget, samt om bidraget Skapande skola resulterat i undanträngningseffekter, det vill säga att offentliga kulturaktörer konkurrerar ut privata aktörer inom Skapande skola-aktiviteter.

Övrigt aktuellt

I juli 2016 genomför jag en kurs i creative writing, "Places as stories: Writing in Tuscany", i Toskana för amerikanska studenter vid Otis College of Art and Design, Los Angeles, tillsammans med bland annat professor Paul Vangelisti.

Under 2014 och 2015 ansvarade jag för utformning och genomförande av kursen Att driva utveckling inom kulturella och kreativa näringar för Region Skåne. Deltagare var tjänstemän i ledande ställning vid kultur- respektive näringslivsförvaltningar i Skånes kommuner. Kursen genomfördes med finansiellt stöd från Tillväxtverket samt Region Skåne och är ett led i samarbete mellan Lunds universitet och Region Skåne.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Företagsekonomi
 • Tvärvetenskapliga studier

Fria nyckelord

 • arts management
 • kulturella och kreativa näringar
 • governance
 • organisering
 • ledning
 • styrning
 • kultursektorn
 • kulturarv

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Katja Lindqvist är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren