Kristina Drott

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Många B-cells lymfom karakteriseras av mutationer i epigenetiska regulatorer. Epigenetiska regulatorer styr både hur kromosomerna är uppbyggda, och vilka gener i dem som ska översättas till proteiner, och därmed utföra olika funktioner i cellen. Man tror att mutationerna bidrar både till att lymfom uppkommer, och till motståndskraft mot cytostatika behandling. Vår hypotes är därför att man kan göra B-cells lymfom känsligare för cytostatikabehandling, om man återställer korrekt epigenetisk reglering. Det finns redan sätt att göra detta på i kliniken med sk histon deacetylas hämmare (HDACis). Vi har startat två kliniska studier med valproat, som är en gammal epilepsimedicin som har visat sig fungera även som HDACi. I VALFRID studien på patienter med diffust storcelligt Bcells lymfom, har vi visat att valproat ökar mängden CD20, som är mål för antikroppsbehandling med Rituximab. För att utforma nya strategier, arbetar vi även med cell linje modeller för epigenetisk manipulation av Bcellslymfom.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fria nyckelord

  • B-cells lymfom
  • Epigenetik
  • HDACinhibitor

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kristina Drott är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren