Foto av Kristina Klintö

Kristina Klintö

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Mitt övergripande mål är att öka validiteten och tillförlitligheten vid bedömning av tal vid läpp-käk-gomspalt (LKG), samt att möjliggöra öppen jämförelse av behandlingsresultat, vilket ger underlag för att förbättra behandlingen för barn födda med LKG. Mina huvudsakliga forskningsområden är longitudinell utveckling av tal och språk hos barn födda med LKG och metodologiska aspekter av perceptuell bedömning av tal vid LKG. Efter min doktorsexamen har jag lett nationella intercenterstudier, både multidisciplinära och inom logopedi. Genom metodologiska studier har vi uppnått god validitet och tillförlitlighet i taldata i svenska kvalitetsregistret för patienter med LKG (https://lkg-registret.se/). Registerdata kan nu användas för jämförelser mellan behandlingscentra för att förbättra LKG-vården. För närvarande bedriver jag fortsatt forskning om bedömning och intervention i undergrupper av patienter med LKG. Tillsammans med forskare från Hongkong och Brasilien planerar jag ett stort projekt för att lösa gåtan om hur perceptuell bedömning av hypernasalitet kan göras mer tillförlitlig.

Undervisning

Sedan 2009 är jag delkursansvarig för och föreläsare vid årlig kurs om LKG och nasalitetsstörningar vid Logopedprogrammet, Lunds universitet.

Yrkesarbete

Jag har arbetat som logoped sedan 1995, och är specialistlogoped inom området tal med inriktning LKG och velofarynxdysfunktion .

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk medicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kristina Klintö är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren