Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fria nyckelord

  • Experimentell lungmedicin
  • Lungfibros, IPF
  • Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL
  • Regenerativ medicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kristina Rydell-Törmänen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler