Lars Hederstedt

Professor emeritus

Personlig profil

Forskning

Min karriär

Jag är född och uppvuxen i Visby. Redan under realskole- och gymnasietiden hade jag ett eget laboratorium i den medeltida källaren hos mina föräldrar. Efter fil kand examen omfattande mikrobiologi, biokemi, organisk kemi och molekylär genetik vid Stockholms universitet samt prekliniska studier avlade jag 1981 medicine doktorsexamen i ämnet bakteriologi vid Karolinska institutet, Solna.

År 1985 efter postdoktoral forskning vid Scripps Clinic Research Foundation, La Jolla, USA, utnämndes jag till docent vid Karolinska institutet. Sedan 1986 har jag varit knuten till Lunds universitet, först som särskild forskare i prokaryot molekylärbiologi, sedan universitetslektor och från år 2000 har jag professorstjänst i naturvetenskaplig mikrobiologi.

Mikrobiologi

Mikrobiologi som universitetsämne omfattar alla organismer som är så små att de inte som individer kan ses med det nakna ögat. Bakterier var de första formerna av liv här på jorden. Genom sin mångfacetterade ämnesomsättning påverkar bakterier jordens klimat och geologi. Bland allt levande kan endast vissa bakterier till exempel fixera luftens kväve och producera eller konsumera metangas. Vidare är alla djur och växter för sina livsbetingelser helt beroende av mikroorganismers aktiviteter.

Goda kunskaper om bakterier krävs således för att vi ska kunna fatta rationella beslut rörande naturen och dess nyttjande till människans goda. Mindre än tio procent av alla olika sorters bakterier som finns i naturen kan av oklara anledningar inte renodlas och är därför i stort okända till metabolism och funktion. Mikroberna utgör en till stor del ännu outforskad värld!

Egen forskning

Min forskning är grundvetenskaplig med två inriktningar som är sammanvävda och med syfte att vi bättre skall förstå livsprocesser i celler.

Det ena inriktningen rör energiomsättning, särskilt funktion och syntes av komplexa metall-innehållande enzymsystem. Denna forskning är fokuserad på häm-innehållande protein, såsom cytokromer och katalas, som med få undantag finns i alla organismer.

Den andra inriktningen syftar till att förstå hur endosporer kan överleva kemiska och fysikaliska påfrestningar som annars dödar celler, till exempel organiska lösningsmedel och kokning. Förekomsten av endosporer är enda anledningen till att autoklav krävs för värmesterilisering av vätskor. Endosporer produceras av endast vissa sorters bakterier. Några av dessa är sjukdomsframkallande, exempelvis de som orsakar stelkramp, botulism och mjältbrand.

Metodiken i min forskning är genomgående tvärvetenskaplig omfattande genetik, biofysik, fysiologi, biokemi och mikrobiologi.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lars Hederstedt är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren