Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Artros är vår vanligaste ledsjukdom och karakteriseras av att brosket i leden successivt bryts ned, vilket leder till smärta vid rörelse och belastning. Det är enligt WHO en av de tio sjukdomar som orsakar den största globala sjukdomsbördan. Det råder brist på longitudinella studier som följer patienter under artrosutveckling i syfte att studera prognostiskt gynnsamma faktorer. För många patienter blir det enda rådet att vänta tills det är dags att ersätta den skadade leden med en protes. Emellertid visar en tvärsnittsstudie att endast 15-20% av alla individer med artrosbesvär är aktuella för protesoperation. Många av de 80-85% av patienterna med artros som inte ska opereras ”snurrar” därför runt i vården utan att få hjälp för sina ledbesvär. Detta passiviserar ofta patienten med stor risk för att symtom och funktion förvärras. Många blir dessutom sjukskrivna. Aktuell forskning visar att ett år på väntelista för höftproteskirurgi kostar lika mycket som en protesoperation.

 

Det är i detta perspektiv som våra studier ska ses. Kunskapen som de projekt vi söker stöd för genererar, har förutsättningar att förbättra livskvaliteten för alla patienter med artros till en grad som tidigare saknats. Vårt mål är att i slutändan på bästa sätt ge patienter med ledbesvär evidensbaserade råd och rehabiliteringsstrategier som minskar risken för progredierande ledsjukdom och protesbehov. Det handlar om att ge rätt råd till rätt patient vid rätt tidpunkt.

 

Vår forskning tar ett samlat grepp om ledens fysiologi och patogenes vid artros. Genom den breda kompetens som vår forskargrupp besitter, liksom bland dem vi samarbetar med, har vi möjlighet att studera artros ur ett bredare perspektiv än som hittills varit möjligt. Vi avser förbättra kunskapen om hur några av broskets molekyler är inblandade i de processer som gör att leden bryts ned samt, minst lika viktigt, vilka faktorer som kan motverka artros. Den nya kunskap vi genererar kan snabbt implementeras inom BOA-samarbetet (Bättre Omhändertagande av patienter med Artros, www.boaregistret.se) för att komma patienterna till nytta.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ortopedi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Leif Dahlberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren