Foto av Lena-Karin Erlandsson

Lena-Karin Erlandsson

Knuten till universitetet, Docent

Personlig profil

Forskning

 

Huvuddelen av min pågående forskning för utveckling och utvärdering av ReDO™-metoden och relaterad teoriutveckling. Metoden är ett gruppbehandlingsprogram med fokus på balans, struktur och upplevelse i aktivitetsmönster. Metoden utvecklades och utvärderades i ett avslutat forskningsprojekt under ledning av Prof Mona Eklund baserat på en förhållandevis liten (n=42+42) och homogen (kvinnor) grupp.

ReDO™-metoden kan beskrivas som ett klientutbildningsprogram. Målsättningen är att stärka deltagarens egen förmåga och kontroll i den egna vardagen och att ge dem kunskap och förståelse för hur deras egna unika mönster av dagliga aktiviteter utvecklas och hur de påverkar hälsan. Grundtanken är att genom att omorganisera de dagliga aktiviteterna och utförandet av dem kan hälsan förbättras. Programmet presenterar inga lösningar utan stimulerar och möjliggör istället en självstyrd förändring av vardagen. Genom att tillhandahålla redskap för analys av den egna vardagen byggs en motivation till förändring upp och deltagarna sätter upp individuella mål och strategier för att åstadkomma dessa förändringar. En kontroll över den egna vardagen förväntas främja deltagarnas förmåga att återgå till ett balanserat vardagsliv som inkluderar  förvärvsarbete, och dessutom förebygga förnyad sjukfrånvaro.

 

Innehållet i programmet bygger på empirisk och teoretisk kunskap om vardag och mönster av dagliga aktiviteter och hur dessa påverkar hälsa i specifik forskning om komplexa mönster av dagliga aktiviteter, aspekter av mönsters relationer till hälsa och teoretiska antaganden om aktivitetsvärdes betydelse för hälsa i ValMO-modellen. Denna teoretiska modell syftar till att beskriva och belysa komplexiteten i individers aktivitetsmönster och de värden de ger. ValMO-modellen har visat sig vara ett användbart verktyg för att analysera människors görande, i tid och i relation till upplevelser.

 

Ett rpjekt genomförs i samverkan med SKL och syftar till att på nationell nivå beskriva implementeringen av ReDO™-metoden samt att utvärdera effekterna av ReDO™ med fokus på återgång i arbete, och välbefinnande.

 

Vidare syftar studien till att jämföra utfallet av ReDO™-metoden inom Region Skåne och Region Jönköping med utfallet av sedvanlig rehabilitering i ett annat län. Ett ytterligare syfte är att identifiera nyckelkomponenter för ett lyckat genomförande.

 

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Arbetsterapi
  • Hälsovetenskaper

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lena-Karin Erlandsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren