Lena Wahlberg

Universitetslektor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är forskare i allmän rättslära med särskild inriktning mot medicinsk rätt. Min forskning har huvudsakligen fokuserat på utmaningar som uppstår i gränslandet mellan juridik och andra discipliner. Jag disputerade 2010 med avhandlingen Legal Questions and Scientific Answers: Ontological Differences and Epistemic Gaps in the Assessment of Causal Relations. Avhandlingen analyserade i vad mån naturvetenskaplig information är relevant för att besvara juridiska orsaksfrågor, och hur skillnader mellan de frågor som uppstår vid tillämpningen av rättsreglerna, och de svar som naturvetenskapen kan ge, påverkar det juridiska regelverkets effektivitet. Projektet bedrevs tvärvetenskapligt i ämnena allmän rättslära och teoretisk filosofi.

Efter disputationen har jag tillsammans med forskare i rättsvetenskap och psykologi undersökt användningen av s.k. ad hominem argument i bevisvärderingen. Min forskning inom ramen för detta projekt har framför allt handlat om användningen av ad hominem argument vid bedömningen av expertvittnens trovärdighet. Forskningen har finansierats av Vetenskapsrådet, Söderbergska stiftelserna och Crafoordska stiftelsen.

Sedan januari 2015 är jag verksam i det tvärvetenskapliga och internationella forskningsprogrammet ”Vetenskap och beprövad erfarenhet – VBE”. Programmet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond och samlar forskare från filosofiska, företagsekonomiska och juridiska institutionerna, och från institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet, samt forskare från institutionen för globala politiska studier vid Malmö högskola, från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i Stockholm, från Carnegie-Mellon University, från Leeds University Business School och från Harvard Medical School. Programmets syfte är är att klargöra innebörden av begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet, som är en viktig kvalitetsstandard i det svenska regelverket för hälso- och sjukvård. Det svenska begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet är inte bara juridiskt intressant och medicinskt relevant, utan aktualiserar också vetenskapsteoretiska frågor om värdet av olika typer av evidens, liksom beslutsteoretiska och psykologiska frågor om hur människor tar till sig information och fattar beslut. Forskningsprogrammet pågår till och med 2020 och har sin bas vid medicinska fakulteten i Lund (mer information om programmet finns på www.vbe.lu.se).

Samverkan

Undervisning

Jag undervisar i allmän rättslära, bevisrätt och hälso- och sjukvårdsrätt (Malmö högskola) och har tidigare undervisat i bl.a. miljörätt och vetenskapsteori (filosofiska institutionen, Lund). Sedan 2011 är jag kursföreståndare för fakultetens doktorandkurs ”Theoretical Foundations for Doctoral Studies in Law”, på vilken jag också är verksam som lärare. Jag handleder för närvarande doktoranderna Yana Litins’ka (medicinsk rätt, Uppsala), Anna Nilsson, (folkrätt, Lund), My Pettersson (allmän rättslära, Lund) och Ellika Sevelin (allmän rättslära, Lund) och var biträdande handledare åt Moa de Lucia Dahlbeck (folkrätt, Lund) som disputerade i april 2016.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik
  • Filosofi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lena Wahlberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren