Lena Wahlberg

Universitetslektor, Docent

Personlig profil

Forskning

Jag är forskare i allmän rättslära med särskild inriktning mot medicinsk rätt. Min forskning har huvudsakligen fokuserat på utmaningar som uppstår i gränslandet mellan juridik och andra discipliner. Jag disputerade 2010 med avhandlingen Legal Questions and Scientific Answers: Ontological Differences and Epistemic Gaps in the Assessment of Causal Relations. Avhandlingen analyserade i vad mån naturvetenskaplig information är relevant för att besvara juridiska orsaksfrågor, och hur skillnader mellan de frågor som uppstår vid tillämpningen av rättsreglerna, och de svar som naturvetenskapen kan ge, påverkar det juridiska regelverkets effektivitet. Projektet bedrevs tvärvetenskapligt i ämnena allmän rättslära och teoretisk filosofi.

Efter disputationen har jag tillsammans med forskare i rättsvetenskap och psykologi undersökt användningen av s.k. ad hominem argument i bevisvärderingen. Min forskning inom ramen för detta projekt har framför allt handlat om användningen av ad hominem argument vid bedömningen av expertvittnens trovärdighet. Forskningen har finansierats av Vetenskapsrådet, Söderbergska stiftelserna och Crafoordska stiftelsen.

Från januari 2015 till december 2020 var jag verksam i det tvärvetenskapliga och internationella forskningsprogrammet ”Vetenskap och beprövad erfarenhet – VBE”. Programmet finansierades av Riksbankens Jubileumsfond och samlade forskare från filosofiska, företagsekonomiska och juridiska institutionerna, och från institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet, samt forskare från institutionen för globala politiska studier vid Malmö högskola, från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i Stockholm, från Carnegie-Mellon University, från Leeds University Business School och från Harvard Medical School. Programmets syfte var att klargöra innebörden av begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet, som är en viktig kvalitetsstandard i det svenska regelverket för hälso- och sjukvård. Det svenska begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet är inte bara juridiskt intressant och medicinskt relevant, utan aktualiserar också vetenskapsteoretiska frågor om värdet av olika typer av evidens, liksom beslutsteoretiska och psykologiska frågor om hur människor tar till sig information och fattar beslut. Forskningsprogrammet hade sin bas vid medicinska fakulteten i Lund (mer information om programmet finns på www.vbe.lu.se).

Från 2022 till 2025 är jag verksam i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om det svenska etikprövningssystemets ändamålsenlighet för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

Undervisning

Jag undervisar i allmän rättslära, bevisvärdering och medicinsk rätt och har tidigare undervisat i bl.a. miljörätt och vetenskapsteori (filosofiska institutionen, Lund). Sedan 2011 är jag kursföreståndare för fakultetens doktorandkurs ”Theoretical Foundations for Doctoral Studies in Law”, på vilken jag också är verksam som lärare. Jag handleder för närvarande Amanda Bills (doktorand i folkrätt) och har tidigare varit biträdande handledare för Yana Litins’ka (medicinsk rätt, Uppsala), Anna Nilsson, (folkrätt, Lund), My Bergius (processrätt, Lund) och Ellika Sevelin (allmän rättslära, Lund) och Moa de Lucia Dahlbeck (folkrätt, Lund).

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik
  • Filosofi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lena Wahlberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren