Personlig profil

Forskning

Jag blev sjuksköterska 1992 och tog barnmorskeexamen vid Lunds universitet 1996 . Jag genomförde en Masters of Midwifery vid Sheffield University, UK 2010 och disputerade sedan i 2013 med avhandlingen ”The Swedish Birth Seat Trial” vid Institutionen kvinnor och barns hälsa på Karolinska Institutet.

Under mina år som barnmorska har jag alltid fokuserat på den normala fysiologiska födelsen. Jag har dessutom assisterat många föräldrar som har valt att föda sina barn hemma planerat. År 2004 började jag min forskarbana med att genomföra en studie om att föda på en pall (upprätt förlossningsställning). Min vetenskapliga produktion har från disputationen och framåt fortsatt fokus på barnmorskans kärnområde; graviditet, förlossning och postpartum inklusive amning samt partners erfarenhet av födandet och tiden efter barnets födelse.

Min arbetstid fördelar jag mellan att vara barnmorska på förlossningsavdelningen i Helsingborg och som lärare på barnmorskeprogrammet med kursansvar för enstaka kurser i Lund. Därtill handleder jag studenter på magisternivå och är bihandledare till två doktorander.

Är även styrelseledamot i Svenska Barnmorskeförbundet och är där sammankallande för utbildningsrådet.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Fria nyckelord

  • Hälsovetenskaper
  • klinisk medicin
  • Reproductive, perinatal and sexual health
  • reproduktiv hälsa

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Li Thies-Lagergren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren