Foto av Lina Rosengren

Lina Rosengren

Knuten till universitetet, MD, PhD-student

Personlig profil

Forskning

Jag är doktorand i Forskargruppen Rehabiliteringsmedicin sedan 2013. Det var under mitt examensarbete på läkarprogrammet som jag kom i kontakt med forskningen vilket har lett fram till mitt avhandlingsarbete. Jag tog läkarexamen vid Lunds Universitet  i juni 2013 och avslutade min allmäntjänstgöring (forskar-AT) vid Skånes Universitetssjukhus i november 2016. Jag gör nu min ST-utbildning inom rehabiliteringsmedicin vid Skånes Universitetssjukhus parallellt med min forskarutbildning.

Min forskning handlar om hur det är att leva med Parkinsons sjukdom, med fokus på livstillfredsställelse. Syftet är att öka kunskapen om, samt vilka faktorer som påverkar, livstillfredställelsen hos personer med Parkinsons sjukdom. I projektet undersöks bland annat hur det går att mäta livstillfredsställelse samt hur personliga faktorer och omgivningen påverkar livstillfredsställelsen. Jag undersöker också den levda erfarenheten av Parkinsons sjukdom samt hur vi kan påverka livstillfredsställelsen i denna patientgrupp. Min forskning består av både kvantitaiva och kvalitativa metoder.  Huvudhandledare är Jan Lexell och biträdande handledare är Lars Jacobsson och Christina Brogårdh. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Hälsovetenskaper
  • Annan hälsovetenskap
  • Klinisk medicin
  • Annan klinisk medicin
  • Neurologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lina Rosengren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren