Lisa Flower

Docent, Universitetslektor, biträdande

Personlig profil

Forskning

 • Emotionssociologi
 • Socialpsykologi
 • Symbolisk interaktionism
 • Etnografi
 • Kriminologi
 • Kvalitativa forskningsmetoder
 • Pågående forskning och undervisning

Jag arbetar på mitt Forte-finansierade forskningsprojekt "Direkt från Rättssalen: De emotionella utmaningarna kopplade till liverapporteringen av rättegångar". 

Projektet undersöker digitaliseringen av rättegångar och hur detta påverkar rättsväsendets aktörer (domare, åklagare och advokater) och journalisterna som arbetar där. Studien fokuserar på introduktionen av digital live-rapportering som möjliggör för journalister att rapportera genom att skriva uppdateringar i realtid inifrån en pågående rättegång, vilket genast publiceras på nyhetssidor. Rapporterna beskriver rättsväsendets aktörers handlingar och emotioner på ett dramatiskt sätt för att fånga läsarens intresse. Den här praktiken belyser en krock mellan mediernas emotionalitet och rättssalens rationalitet. 

Hur den här krocken förhandlas kommer undersökas genom att visa vilka dilemman rättsväsendets aktörer och journalister möter och hur deras professionella roller åstadkoms i relation till den nya digitala praktiken. Vidare, eftersom live-rapportering kan anses vara en form av övervakning kan det leda till ökade krav på rättsväsendets aktörers framträdande utifrån den utökade publiken vilken nu når utöver rättssalens väggar. De här kraven skulle även kunna förstärkas av formatets omedelbarhet, som också leder till journalistiska dilemma. Studien ska följaktligen svara på följande frågor för att förstå digitaliseringens påverkan på rättssalen:

 • Hur förhåller sig rättsväsendets aktörer till live-rapportering?
 • Hur åstadkommer journalisters den här digitala praktiken?
 • Hur emotionaliseras rättsväsendets aktörer i live-rapporteringar?

Det empiriska materialet består av kvalitativa material innefattande etnografiska observationer av tre liverapporterade rättegångar, samt intervjuer med de professionella aktörerna som medverkar under rättegången och journalisterna som skriver de tillhörande live-rapporterna. Utskrifter av live-rapporterna kommer också inkluderas i analysen. Materialet kommer att analyseras med NVivo för att hitta analytiska tema.

Syftet avser att bidra med kunskaper om hur digitalisering påverkar en arbetsplats och de tillhörande professionella rollerna.

Undervisning

Kurskoordinator för SOCA74 Sociologi: Kriminologi.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Sociologi
 • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
 • Socialpsykologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lisa Flower är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren