Foto av Lotta Maunsbach

Lotta Maunsbach

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag intresserar mig särskilt för frågor som uppkommer i gränssnittet mellan civil- och processrätt, både inom domstolsförfarandet men också processuella frågor relaterade till olika alternativa tvistlösningsformer och då särskilt skiljeförfarande.

2015 disputerade jag med en avhandling om processuella överenskommelsers giltighet i svensk rätt, Avtal om rätten till domstolsprövning, där jag undersökte olika varianter av processavtal och dess processuella verkan i svensk rätt inkluderat artikel 6 (1) EKMR. I ett efterföljande forskningsprojekt som pågick 2016-2018, Civilrättsliga verkningar av processuellt ogiltiga avtal, med finansiering från Torsten Söderbergsstiftelse, undersökte jag om processavtal kan ges civilrättslig verkan trots att det är processuellt ogiltiga och om ett avtalsbrott därmed kan ge upphov till civilrättsliga påföljder, främst skadestånd och avtalsvite.

Under åren 2017-2019 var jag delaktig i ett större tvärvetenskapligt innovations- och samverkansprojekt, Kirurgens perspektiv, som bedrevs med anslag från Vinnova, där jag också var styrelseledamot i projektstyrelsen. Projektet syftade till att utveckla en helt ny robotkirurgi och teknik för hjärtoperationer.  

Sedan våren 2019 driver jag ett forskningsprojekt tillsammans med två kollegor, Att bedöma andra domares oavhängighet. Historiska fundament och praktiska tillvägagångssätt vid mötandet av hoten mot rättsstaten i Europa. EU-domstolen har utvecklat två linjer när det gäller att bedöma domstolars opartiskhet och oberoende. Projektet syftar till att analysera denna nya utveckling ur ett europeiskt, historiskt och processuellt perspektiv. Det syftar till att bygga broar mellan delar av rättsvetenskapen – EU-rätt, rättshistoria och processrätt, som sällan interagerar. Jag har ansvar för det processrättsliga perspektivet.

Under hösten 2022 inledde jag ett större forskningsprojekt med arbetsnamnet "Skiljedom under attack". Syftet är att analysera reglerna om ogiltighet och klander på ett ingående sätt i förhållande till de syften som ligger bakom lagstiftningen samtidigt som det undersöks hur reglerna tillämpas i praktiken. Projektet innefattar också en systematisk kartläggning av praxis i förhållande till de olika ogiltighets- och klandergrunder som framgår av lagstiftningen. De aktuella reglerna analyseras också i ljuset av det väletablerade kravet på att alla ska ha tillgång till en rättvis rättegång.

I december 2018 erhöll jag Emil Heijnes stiftelses rättsvetenskapliga pris för framstående insatser inom den rättsvetenskapliga forskningen.

Undervisning

Jag har ett stort intresse för pedagogiska frågor och undervisar på både grund- och fördjupningsnivå. Jag är kursansvarig för grundutbildningen i civilprocessrätt på juristprogrammet. Jag har också ansvar för grundutbildningen i skiljemannarätt på juristprogrammet i Umeå. Sedan flera år tillbaka är jag ansvarig för  för fördjupningskursen Tvistemål & skiljeförfarande samt delat ansvarig för fördjupningskursen Konflikt & Kontrakt på juristprogrammet i Lund, där jag undervisar och examinerar process- och skiljemannarätt. Utöver undervisning handleder och examinerar jag kandidatuppsatser samt examensarbeten på juristprogrammet i Lund inom ämnesområdena process- och civilrätt. 

Samverkan

Jag tycker att samverkan med myndigheter och näringsliv är viktigt och deltar gärna i aktiviteter som involverar externa aktörer. Jag har vid flera tillfällen varit föredragshållare inom mina forskningsämnen både på myndigheter och i näringslivet. Flera av de kurser som jag ansvarar för bygger på nära samarbete med praktiskt verksamma jurister och jag medverkar i ett flertal nätverk som är öppna för andra än akademiskt verksamma forskare. Jag är bland annat medlem i Södra skiljedomsföreningen där jag också är styrelseledamot. Dessutom är jag medlem i Nordiska föreningen för processrätt och International Association of Procedural Law (IAPL), samt SWAN, Swedish Women Arbitration Network.

Jag deltar också aktivt i skapandet av ett affärsrättsligt centrum i Lund där jag har ansvar för temat om affärsrättslig tvistlösning.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Fria nyckelord

  • processrätt
  • civilrätt
  • alternativ tvistlösning
  • skiljemannarätt
  • civilprocessrätt
  • avtalsrätt
  • handelsrätt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lotta Maunsbach är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler