Louise Bringselius

Docent, Fil dr

Personlig profil

Forskning

Forskning inom organisation och ledning (företagsekonomi) och förvaltningspolitik. Särskilt fokus på tillit, professioner, organisationskultur, styrning, tillsyn och utvärdering. Skriver även om New Public Management, byråkrati och andra breda trender i organisationer i allmänhet och offentliga sektor i synnerhet. År 2017-2019 forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen (finansdepartementet), med ansvar för 12 forskarledda projekt kring tillitsbaserad styrning och ledning samt för utveckling av ramverk, vägledande principer och definitioner (se bl a forskningsantologin SOU 2018:38).

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Fria nyckelord

  • tillitsbaserad styrning
  • välfärdssektorn
  • New Public Management
  • Förvaltningskultur
  • Statlig styrning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Louise Bringselius är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren