Foto av Mads Barbesgaard

Mads Barbesgaard

Timlärare

  Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

  Personlig profil

  Forskning

  While the global rush to control land resources is well established, similar ‘power-grabs’ in relation to marine and coastal resources are less well-known and researched. However, under the rubric of ‘Blue Growth’, such power-grabs are beginning to take shape through global policy processes that purportedly align the needs of the poor with profit interests and climate change concerns. Such processes are being pushed forward by burgeoning alliances and convergences of environmental NGOs, the private sector, states and a range of international institutions. Drawing on market-based mechanisms, blue growth policies would entail massive changes in access to and control of marine and coastal ecosystems shifting the use of them away from the direct needs and interests of the many millions in coastal communities that currently rely on them for their livelihoods towards the achievement of global climate change and mitigation goals. These shifts notwithstanding, blue growth is being advocated as the only ‘sustainable’ response to the increasingly dire straits of marine and coastal ecosystems. While proponents guarantee sustainable outcomes, similar market-based conservation and mitigation efforts on land have had huge socio-ecological consequences for communities on the ground. Will blue growth policies have similar consequences for coastal communities? This project will track the rise of the blue growth rhetoric over the past years and critically examine the policy proposals flowing from this rhetoric, situating them within the broader discussion on the political economy of climate change and what representatives of fisher peoples’ movements are calling ‘ocean grabbing’. The project will analyse how these policy proposals filter down into national contexts drawing on field-work in Myanmar.

  Forskning

  Google translate of the English version:

  Medan den globala bråttom att styra markresurser är väl etablerad, liknande "power-slåss" i förhållande till havs- och kustresurser är mindre kända och forskat. Men under rubriken "blå tillväxt", sådana kraft slåss börjar ta form genom globala politiska processer som påstås anpassa behoven hos de fattiga med vinstintresse och klimatförändringsfrågorna. Sådana processer skjuts framåt genom spirande allianser och likheter av miljöorganisationer, den privata sektorn, stater och en rad internationella institutioner. Rita på marknadsbaserade mekanismer skulle blå tillväxtpolitik medföra stora förändringar i tillgång till och kontroll av havs- och kustekosystem skiftande användningen av dem bort från direkta behov och intressen många miljoner i kustsamhällen som idag är beroende av dem för deras livelihoods mot uppnåendet av de globala klimatförändringarna och mildra mål. Dessa förändringar trots är blå tillväxt förespråkas som den enda "hållbara" svar på allt trångmål av havs- och kustekosystem. Medan förespråkare garanterar hållbara resultat, har liknande marknadsbaserade bevarande och begränsningsåtgärder på land hade enorma socio ekologiska konsekvenser för samhällen på marken. Kommer blå tillväxtpolitik har liknande konsekvenser för kustsamhällen? Detta projekt kommer att följa ökningen av blå tillväxt retorik under de senaste åren och kritiskt granska de politiska förslagen som följer av denna retorik, placera dem i den bredare diskussionen om politiska ekonomi klimatförändringen och vad representanter för fisher folkrörelsernas ringer " ocean greppa ". Projektet kommer att analysera hur dessa politiska förslag filtrera ner i nationella sammanhang rita på fältarbete i Burma.

  Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kulturgeografi
  • Social och ekonomisk geografi
  • Globaliseringsstudier

  Fingeravtryck

  Utforska forskningsämnen där Mads Barbesgaard är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

  Nätverk

  Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren