Foto av Magne Friberg

Magne Friberg

Universitetslektor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag leder, tillsammans med Anna Runemark och Øystein Opedal, forskargruppen om växter och insekters evolutionära ekologi vid Biologiska institutionen. Jag rekryterades till Lunds universitet 2017 efter att ha försvarat min avhandling vid Stockholms universitet 2010, postdok-perioder vid University of California, Santa Cruz och Uppsala universitet, och en Forskarassistentanställning vid Uppsala universitet.

Det övergripande målet med min forskning är att förstå varför det finns så många växter och insekter på vår planet. Tillsammans utgör växter och insekter som på ett eller annat sätt livnär sig på växter, fler än hälften av jordens flercelliga organismer och interaktionerna mellan växter och insekter är den vanligaste artinteraktionen på planeten. Min forskargrupp studerar de processer som leder till artbildning hos både växter och insekter, och hur interaktionerna dem emellan leder till lokala anpassningar inom arter när olika växtpopulationer av samma växtart interagerar med olika typer av insekter.

Vi använder oss av flera modellsystem i våra studier, och på senare år har vi fokuserat på att identifiera, kvantifiera och försöka förstå uppkomsten av inomartsvariation i karaktärer som är viktiga för växt-insektinteraktionen såsom blommors signaler (storlek, form, doft, färg) eller försvarsmekanismer (bladkemi/struktur) och insekters förmåga att upptäcka, utvärdera och livnära sig på olika växter. I varje växt-eller insektsart som vi studerar så hittar vi fantastisk variation i t ex blomdoft, blommorfologi, parningssystem och i vilka växter eller habitat som insekterna helst utnyttjar. Genom laboratorieexperiment så kan vi avgöra hur mycket av variationen som är genetiskt betingad, och när så är fallet så försöker vi ta reda på hur många, och vilka, gener som påverkar den variabla karaktären.

En viktig lärdom från våra och andras studier är att en stor del av den biologiska mångfalden finns inom arter, vilket betyder att bevarandebiologin måste skifta fokus från att bevara arter till att bevara lokala populationer och lokala interaktioner mellan arter. Detta är särskilt akut när mänsklig påverkan förändrar livsbetingelserna för organismer i jordens samtliga ekosystem. Genom att koppla nya genomiska tekniker till storskaliga ekologiska experiment i växthusmiljö och i våra studieobjekts naturliga miljö kan vi dessutom besvara frågor om hur snabbt evolutionen kan förändra växters och insekters karaktärer som respons till en förändrad miljö. Den typen av studier blir allt viktigare för att kunna förutsäga populationers sårbarhet och överlevnadsmöjlighet i en alltmer föränderlig värld.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Magne Friberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler