Foto av Magnus Hansson

Magnus Hansson

Leg. läk, FD, Docent, Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Undervisning

Undervisning är en viktig och rolig del av arbetet vid en universitetsklinik. Jag har sammantaget undervisat över 300 timmar strukturerad schemalagd undervisning; 241 timmar på grundutbildningsnivå (121 timmar föreläsningar, 120 timmar gruppundervisning) och 79 timmar på vidare- och efterutbildningsnivå (12 timmar föreläsningar, 68 timmar gruppundervisning, v.g. se detaljerad bifogad sammanställning av undervisning). Majoriteten av undervisningstiden har skett efter att jag påbörjade specialiseringstjänstgöring på Klinisk fysiologi & Nuklearmedicin i Lund år 2008. Från år 2012 rör det sig om 54 timmars gruppundervisning och 97 timmars katedrala föreläsningar. Handledning, examinationer och opponentskap är redovisat separat som antal utan detaljer om antal timmar. På grundnivå har undervisningen rört normalfysiologi och patofysiologi i hjärta, lungor, kärl och njurar på flera olika utbildningsprogram på Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. På avancerad nivå har jag deltagit framtagandet av olika moment i nationella och internationella vidareutbildningskurser. Tillsammans med medarbetarna vid Klinisk fysiologi & nuklearmedicin i Lund har jag skapat kursen ”Översiktskurs i Klinisk fysiologi” som jag har varit kursledare för sedan starten 2012. Kursen riktar sig till våra remittenter och kollegor inom närliggande diagnostiska specialiteter och har givits en gång per år.

Handledning

Handledning av självständigt arbete:

Handledare till: Sarah Piel (Mastersarbete Farmakologi 30p, 2013), Karl Vult von Steyern (Fördjupningsarbete naturvetenskapliga programmet, gymnasiet, 2013), Sara Assi och Sara Lundberg (Examensarbeten i biomedicinsk laboratorievetenskap, 15p 2014).

Handledning i forskarutbildning:

Bihandledare till: Fredrik Sjövall (disputation 2013), Sigurdur Marelsson (registrerad doktorand 2010), Johannes Ehinger (registrerad doktorand 2011) samt Michael Karlsson (registrerad doktorand 2013). Blivande huvudhandledarskap för Sarah Piel som registrerades som doktorand 2015.

Kliniskt handledarskap:

2013- Robert Jablonowski, Per Arvidsson (underläkare vid Klinisk fysiologi & nuklearmedicin)

Opponering, examinationer, halvtidskontroller:

Opponent/examinator PhD avhandling, University of Copenhagen, Liselotte Bruun Christiansen 2014-12-17.

Halvtidskontroll PhD, Mikael Kanski, 2013-05-03

Halvtidskontroll PhD, Krzysztof Kucharz, 2009-01-23

Läkarprogrammet ISEX T10 Jakob Almér, 2015-01-1

Läkarprogrammet ISEX T5 Maria Franzén och Maria Magnusson, 2014-06-02

Läkarprogrammet ISEX T10 Eric Beyhammar, 2014-01-14, 2015-02-26

Läkarprogrammet ISEX T11 Martin Isaksson, 2011-12-02

Stem Cell Course 30p Karthikeyan Devaraju, 2009-01-16

b) Administrativ erfarenhet

Kursansvar och skapande av ”Översiktskurs i Klinisk fysiologi” 2012, 2013.

d) Pedagogisk utbildning, utmärkelser

I. Utbildningar

1. Högskolepedagogisk introduktionskurs, 5 dagar

2. Problembaserat lärande, 2,5 dagar

3. Forskarhandledning, 2 dagar

4. Handledning i specialisttjänstgöring, 2 dagar

5. Case-metodik, 2,5 dagar

Forskning

Kardiovaskulära sjukdomar står för den största andelen av mortalitet i världen, och i denna grupp av sjukdomar är kranskärlssjukdom och stroke i sin tur de vanligaste dödsorsakerna. En röd tråd genom mycket av den forskning jag engagerat mig i och driver rör mitokondriens roll i akuta sjukdomsprocesser såsom ischemisk hjärtsjukdom, stroke, ischemiska njurskador och sepsis. Mitokondriens funktioner är grunden i flera centrala aspekter av våra livsförutsättningar, såsom effektiv energiproduktion och programmerad celldöd. Evolutionärt anses symbiosen mellan den encelliga organismen och den bakterie som inkorporerades till mitokondrier i den eukaryota cellen ha varit en förutsättning för utvecklingen av flercelligt växt- och djurliv. Trots att mitokondrien sannolikt är viktig för patofysiologin i flera olika medfödda och förvärvade sjukdomstillstånd är diagnostik och terapi riktad mot mitokondriens vitala funktioner väldigt begränsad. Att bättre förstå de bakomliggande mekanismerna samt att förbättra diagnostiska och terapeutiska möjligheter för sjukdomar där mitokondrien har en roll i patofysiologin är centralt i min forskningsverksamhet.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi
  • Radiologi och bildbehandling
  • Cell- och molekylärbiologi

Fria nyckelord

  • Mitochondrial Physiology

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Magnus Hansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren