Personlig profil

Forskning

Magnus Harfeldt-Berg conducts research within the field of operations and supply chain management. His research interests include supply chain strategy, supply chain sustainability, and empirical research methods used in social sciences, such as management, for instance. His work, as of today, primarily concerns the implications of different positions of the cusomer order decoupling point. From a methodological point of view, Magnus works extensively with statistical analyses such as factor analysis and regression analysis, but he has also done case studies and systematic literature reviews.

Forskning

Magnus Harfeldt-Berg forskar inom operations och supply chain management. Hans forskningsintressen inkluderar strategi för försörjningskedjor, hållbarhet inom försörjningskedjor och empiriska forskningsmetoder som används inom samhällsvetenskapliga discipliner, så som t.ex. management. Hans forskning, fram till idag, handlar främst om betydelsen av att positionera kundorderpunkten på olika punkter i förjningskedjan. Från ett metodperspektiv arbetar Magnus extensivt med statistiska analyser så som faktoranalys och regressionsanalys, men han har också genomfört fallstudier och systematiska litteraturstudier. 

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Magnus Harfeldt-Berg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren