Foto av Magnus Nilsson

Magnus Nilsson

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är docent vid Företagsekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan samt stf föreståndare vid CIRCLE – Centre for Innovation Research, vid Lunds universitet. Min forskning fokuserar på innovation, regional utveckling och kunskapsdynamik. Detta inkluderar forskning om innovationssystem och -policy, framför allt från ett regionalt perspektiv, kunskapsflöden och nätverk, samt förekomst och betydelse av tillit för regional dynamik. Mitt huvudsakliga forskningsfokus idag är kunskapsdynamik och företags tillväxtmönster i centrum och periferi.

For more information - go to the English version of this page.

Undervisning

Mina huvudsakliga undervisningsområden är innovation, marknadsföring och forskningsmetod.


Jag undervisar framförallt inom innovation, konsumentdriven innovation och forskningsmetod. Min undervisningsfilosofi kretsar kring komplementariteten mellan vetenskaplig forskning och praktiska tillämpningar av kunskap. Jag undervisar exempelvis inom: 

Mastersprogrammet i International Marketing and Brand Management – där jag ansvarar för två kurser. ”From Consumer Insights to Innovation” som fokuserar på gränssnittet mellan innovationsstudier och marknadsföring, med hjälp av casebaserad undervisning och examination, gästföreläsningar, kompletterade med traditionella föreläsningar. ”Kvalitativa forskningsmetoder” syftar till att ge studenterna förståelse för grundläggande frågor relaterade till produktion av vetenskaplig kunskap samt praktisk erfarenhet av kvalitativa forskningsmetoder. Kursen använder grupparbete och e-lärande verktyg för att ge studenterna praktisk forskningserfarenhet samt en allmän förståelse för forskningspraxis.

Examenshandledning på kandidat- och mastersnivå. I detta ingår att ansvara för kandidatuppsatskursen på marknadsföringsspåret.

For more information - go to the English version of this page.

Samverkan

Jag arbetar löpande med externa aktörer såsom Region Skåne och VINNOVA, framförallt kopplat till forskning och dialog. Detta inkluderar effektstudier, kunskapsspridning och samverkan kring policyformulering.

For more information - go to the English version of this page.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Företagsekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Magnus Nilsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren