Magnus Sandberg

Universitetslektor, Universitetsadjunkt, Dr. Med. Vet., Docent

Personlig profil

Forskning

Jag tog min sjuksköterskeexamen i Lund 2007. Under min studietid jobbade jag studentfackligt på heltid under två år och var bl.a. ledamot i Medicinska fakultetsstyrelsen och universitetets ledningsgrupp.

Jag disputerade 2013 med en avhandling som handlade om förebyggande hembesök med en modell med case management. Fokus i avhandlingen låg på att utvärdera effekterna på vårdkonsumtion, vårdkostnader och upplevelserna av interventionen. Efter disputationen jobbade jag fram till slutet av 2014 som biträdande forskare där mitt arbete handlade om åldrandet för personer med utvecklingsstörning genom att undersöka olika nationella register. Områden som är av intresse är bland annat kartläggnigen av vårdutnyttjandet i öppen och sluten vård, sjukdomspanorama, och dödsorsaker.

Jag erhöll ett 2014 ett 2-årigt post-dokstipendium från Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) och kommer 2015-2016 att fortsätta utvärdera, utveckla och implementera vårdmodellen med case management för sköra äldre.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Omvårdnad
  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Magnus Sandberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren