Personlig profil

Forskning

Jag är ekolog och miljövetare som är intresserad av att förstå hur en mångfald av olika faktorer påverkar jordbrukslandskapets biologiska mångfald och de funktioner dessa organismer har i ekosystem och de tjänster de gör oss människor. Jag är speciellt intresserad av hur markanvändning och jordbrukande påverkar pollinatörer och deras pollinering av både grödor och vilda växter. Hur vi kan arbeta för att minska hoten mot pollinatörer och göra åtgärder för att gynna dem - både hotade och vanliga arter. På senare år har jag också utvecklat ämnesområdet landskapsekotoxikologi, för att förstå hur bin exponeras för och påverkas av användningen av växtskyddsmedel i verkliga landskap. I vår forskning använder vi en kombination av landskapsekologiska experiment, mer detaljerade manipulativa experiment och observationsstudier, och även olika modelleringsansatser, för att förstå faktorer som driver förändringar i pollinatörers mångfald, individrikedom, populationer och pollineringstjänster. Jag uppskattar speciellt att kunna bedriva vår forskning tillsammans med lantbrukare på deras mark, att samverka med nationella och internationella myndigheter och att kommunicera våra forkningsfynd till en bredare allmänhet. Titta och lyssna gärna på hur en typ av växtskyddsmedel, neonikotinoider, kan påverka bin, hur en annan neonikotinoid inte visar samma påverkan, hur reko eko är, varför vi ska bry oss om pollinatörer, hot mot och sätt att gynna pollinatörer och hur nyttodjurparker kan vara en mötesplats för biologisk mångfald och människor

Vår forskargrupp fokuserar på landskapsekologi, hur ekologiska processer påverkars av spatiala mönster, för att förstå hur biologisk mångfald påverkas av landskapet, relaterar till ekosystemprocesser och ändras av organismers ekologiska egenskaper. Vi arbetar med landskapsekologi, pollinationsekologi, habitatrestaurering och de många faktorer som bin och andra pollinatörer kan påverkas av i dagens landskap. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
 • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Ekologi

Fria nyckelord

 • agroekologi
 • humlor
 • landskapsekotoxikologi
 • pollinering
 • landskapsekologi
 • bin
 • biologisk mångfald
 • biodiversitet
 • pollinatörer

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Maj Rundlöf är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren