Personlig profil

Forskning

Breidings forskningsprojekt undersöker hur vi kan bedöma om EU:s åtgärder för att stödja och skydda hbt-rättigheter är legitima, när det finns olika åsikter i frågan bland politiker och medborgare i olika länder. För att göra detta använder projektet en demokratiteori som värderar mångfald och konflikt som en del av ett hälsosamt samhälle. Denna teori kallas agonism. Projektet ifrågasätter alltså i vilken utsträckning andra teorier kan bedöma om EU:s agerande är legitimt eller inte, när det råder oenighet om vilken typ av värderingar och identitet EU bör ha. Till exempel kanske vissa medborgare och politiker inte håller med om EU:s påstående att medlemsländerna ska respektera och främja hbt-personers rättigheter.  Utöver de teoretiska delarna av projektet kommer Breiding att bedriva empirisk forskning om hur EU reagerar på motstånd mot hbt-rättigheter i medlemsländerna för att tillämpa sina teoretiska påståenden.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap
  • Genusstudier

Fria nyckelord

  • Normativ politisk teori
  • Global Queer Politik
  • Diskursanalys

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Malte Breiding är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren