Foto av Marcus Knutagård

Marcus Knutagård

Docent, Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Just nu leder jag ett Formasfinansierat projekt Skånska hem: Mottagande, etablering eller exkludering – hemlöshetspolitik och strategier för flyktingars bosättning

Jag leder även ett FORTE-finansierat projekt RECO: Resilienta gemenskaper genom hållbar välfärdstransformation

Jag arbetar också för närvarande med ett forskningsprojekt om implementeringen av Bostad Först i Sverige. Mina forskningsintressen är bland annat bostadspolitik, hemlöshet och platsens betydelse för hur socialt arbete organiseras – dess moraliska geografi.

Jag är medlem i CIRCLE och koordinerar Centrum för innovation i offentlig sektor.

Jag är medlem i Urban Arena och koordinerar fokusområdet Socialt samspel, kultur och konsumtion.

Jag är med i forskargruppen Professioner och organisering  vid Socialhögskolan.

Jag är medlem i det nordiska nätverket för hemlöshetsforskning samt det europeiska nätverket ENHR  - The European Network of Housing Research.

Jag är också medlem i Universitas 21 Social Work Community of Practice. 

Undervisning

Just nu undervisar jag bland annat på de valbara kurserna Socialt arbete som mobilisering och entreprenörskap samt Social Policy in Europe. Jag undervisar även på den fakultetsgemensamma doktorandkursen Innovation and Society

Jag blev under vårterminen 2013 utnämnd till excellent lärare – ETP, Excellent Teaching Practitioner – vid Samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska akademi. Jag är involverad i International Association of Schools of Social Work IASSW samt medlem i PowerUs.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 1 – Ingen fattigdom
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Socialt arbete

Fria nyckelord

 • Hemlöshet
 • Sociala Innovationer
 • Bostad Först
 • Moralisk geografi
 • Kategorisering

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Marcus Knutagård är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren