Personlig profil

Forskning

Utveckling och utvärdering av SEFAS, ett fot- och fotledsspecifikt patientrapporterat frågeformulär (PROM).  SEFAS  är utvärderat enligt internationella riktlinjer avseende validitet, reliabilitet, responsivitet, mätfel och minimal important change (MIC). Dessa  utvärderingar finns sammanfattade i avhandlingen” SEFAS-the Self-reported Foot and Ankle Score”. Ett normativt material är framtaget för SEFAS och är nu inskickat för publicering. Aktuell forskning innefattar också användning av SEFAS för utvärdering av kirurgi i fot/fotled. Fram till nu finns publicerade artiklar avseende patientrapporterat resultat efter hallux valgus och plattfotskirurgi. Eftersom SEFAS och EQ-5D används i det nystartade nationella kvalitetsregistret ”Riksfot” kommer vi inom några år kunna starta upp registerstudier med patient-rapporterade resultat avseende fot-och fotledskirurgi. Planerat är en studie avseende droppfotskirurgi hos stroke-patienter samt en registerstudie där EQ-5D-data ur olika ortopediska kvalitetsregister ska jämföras före och efter kirurgi.

Forskning

Development and validation of SEFAS, a foot and ankle specific patient-reported outcome measure (PROM). SEFAS is evaluated according to international guidelines regarding validity, reliability, responsiveness, measurement error and minimal important change (MIC). These evaluations are summarized in the dissertation "SEFAS-the Self-reported Foot and Ankle Score". A normative material has been developed for SEFAS and is recently submitted for publication. Current research also includes the use of SEFAS for evaluation of foot and/or ankle surgery. Up to now there are published articles regarding patient-reported results after hallux valgus and flat foot surgery. SEFAS and EQ-5D are used in the newly established National Quality Registry “Riksfot” and we will soon be able to start up registry studies with patient-reported results regarding foot and ankle surgery. At the moment I am also planning for a study where we are going to evaluate surgical procedures in patients with dropfoot due to a stroke and also a register study involving EQ-5D data before and after surgery from several orthopedic quality registries.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fria nyckelord

  • SEFAS
  • PROM
  • Validering

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Maria Cöster är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren