Personlig profil

Forskning

Jag forskar om yrkesmässig exponering för olika aerosoler. I forskningen har jag karaktäriserat luftburen exponering för tillverkade nanopartiklar (kolnanorör, grafen, titan-nanofiber, halvledande nanotrådar), svetsrök, dieselavagser, brandrök och asfaltrök. Jag forskar också om att övervaka yrkesmässig exponering för cytostatika.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljömedicin och yrkesmedicin

Fria nyckelord

  • Exponeringsbedömning
  • Aerosoler
  • Yrkesmässig exponering
  • riskbedömning
  • Luftburna partiklar

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Maria Hedmer är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren