Foto av Maria Hilling

Maria Hilling

Universitetslektor, Docent

Personlig profil

Forskning

Maria Hilling är specialiserad inom internationell skatterätt. Hennes forskning hör hemma inom finansrätten och har genomgående inslag av internationella och komparativa perspektiv. Centrala forskningsfält är EU-skatterätt och skatteavtalsrätt.

Inom ramen för den EU-skatterättsliga forskningen har Hilling fokuserat på inkomstskattereglers hindrande av den fria rörligheten, samt hur medlemsstaternas lagstiftare kan agera för att skapa nationella skattesystem som är förenliga med EU-rättens krav på likabehandling samtidigt som de nationella skattebaserna skyddas. I fråga om skatteavtalsrätt har hennes forskning rört skatterättsliga förutsättningar för den globala ekonomin, vilket särskilt omfattar möjligheterna att motverka internationell skatteflykt och den skatteavtalsrättsliga relationen mellan folkrätt och nationell statsrätt. Genomgående karaktäriseras Hillings forskning av ämnesöverskridande forskningsansatser, innebärande att i den skatterättsliga forskningen nyttiggöra allmän rättslära, statsrätt, EU-rätt eller folkrätt.

Hennes nuvarande forskningsprojekt benämns Unionsrättens generalklausul mot skatteflykt i rättskulturell belysning. Det så kallade ATA-direktivet föreskriver implementering av en generalklausul mot skatteflykt (EU GAAR) i samtliga EU-medlemsstater senast den 31 december 2018. Målsättningen är att på detta sätt införa en miniminivå mot skatteflykt på den inre marknaden, en ambition som är direkt avhängig att direktivets generalklausul tolkas på ett enhetligt sätt i samtliga medlemsstater. Det finns flera aspekter som kan äventyra en sådan enhetlig tolkning. Framförallt är det generalklausulers samverkan med nationella skattekulturer. Den frågeställning som behandlas i detta forskningsprojekt är: Hur kan skillnader i skattekulturer påverka nationella tolkningar av den implementerade generalklausulen? Projektet är av värde på flera sätt, framför allt för att det på vetenskaplig grund klargör betydelsen av regleringsteknik, tolkningsutrymme och skillnader i rättskulturer vid harmonisering av inkomstskatterätten. Forskningsanslag: Ragnar Söderbergprojekt i rättsvetenskap 2017.

 

Undervisning

Maria Hilling undervisar i skatterätt på grund- och avancerad nivå på juristprogrammet. Hon är ansvarig för fördjupningskursen Internationell beskattning (JUDN18). Hon handleder även studenter på juristprogrammet och doktorander på forskarutbildningen.  

Samverkan

Maria Hilling kommunicerar forskning och forskningsresultat till det omgivande samhället genom publicering av läroböcker och artiklar i specialisttidskrifter samt genom att hålla föredrag och uppdragsutbildningar.

Hilling är en av grundarna till Lunds skatteakademi. Syftet med akademin är att sprida nordisk skatterättslig forskning till det omgivande samhället. Detta sker genom akademins årliga anordnande av fem till sex skatteseminarier. Akademin är öppen för personer som på ett eller annat sätt arbetar med skatterättsliga frågor i näringsliv och offenlig sektor. Lunds skatteakademi välkomnar studenter med skatterättslig inriktning till skatteseminarierna.

 

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Fria nyckelord

  • Finansrätt
  • Komparativ rätt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Maria Hilling är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler